СкладнI речення з рIзними видами звязку (сполучниковим I безсполучниковим) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13413


Крiм складних багатокомпонент них сполучникових речень (складно сурядних i складнопiдрядних та мiшаного типу iз суряднiстю й пiдряднiстю) i безсполучникових (з однотипними i рiзнотипними части нами), у сучаснiй украïнськiй мовi досить поширенi i складнi синтак сичнi конструкцiï, у яких поєднують ся рiзнi види звязку сполучнико вий i безсполучниковий. Такi конструкцiï подiляють на три основнi рiзновиди:
1.Складнi речення iз сурядним сполучниковим та без сполучниковим
звязком: Можна знайти в природi пiвтони. Можна життя спинити на
пiвсловi, 428 Але нема в життi напiвцiни3, Але нема в життi
напiвлюбовi*. А. Демиденко. Схема речення: [ ] , [ ! а л е [ = ], а л
е [ = ]. Або: [ ï |, I 2 I , але I з I.але I 4 I . А в цей час
надi мною твориться диво1: хтось невидимим смичком провiв по синьому
пiднебессi, по бiлих хмарах2, i вони забринiли, як скрипка3 ( М .
Стельмах ). По-осiнньому тихо цвiтуть небеса , Мила погляду й серцю
билиночка кожна2, I така навкруги невимовна краса Не любити цю землю,
ïй-богу, не можна . М . Лукiв.
2. Л ] [ — ] -
3.Складне речення iз безспо лучниковим та сполуч никовим пiдрядним
звязком: Будеш, батьку, панувати1, Поки живуть люди2, Поки сонце з
неба сяєг, Тебе не забудуть4. Т. Шевченко. Схема речення така:
доки? доки? Граматика: морфологiя, синтаксис [ = ], (поки = — )
часу (поки — = ) , [ = ] . часу I Або: Ш ґ I все ж прожити,
певне, так годиться1, Щоб старiсть не промовила бува : Ти був,
козаче, щедрим на дурницi I на красивi та пустi слова3. В. Симоненко.
як? [ = ], щоб ( — = ) способу Дiï [ — = Або: _2_
4 .Складне речення iз сполучни ковими звязками суряд ностi й
пiдрядностi та без сполучниковим звязком: Нехай серця не знають
супокою Хай мрiï обганяють часу бiг , I наша юнiсть буде хай
такою3, Щоб ïй нiхто не заздрити не мiг . В. Симоненко. 429
УКРАÏНСЬКА МОВА якою?
= ], щоб ( — = )
займ.-означ. Роздiловi знаки в багатокомпоне нтних реченнях уживаються
за пра вилами, встановленими для складно сурядних i складнопiдрядних
речень.

СкладнI речення з рIзними видами звязку (сполучниковим I безсполучниковим) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13413