Складне безсполучникове речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13405


Безсполучниковим складним на зивають таке речення, частини якого поєднуються в одне цiле за СМИСЛо та iнтонацiєю, а не сполучниками сполучними словами: Реве та стогне Днiпр широкий Сердитий вiтер завива, Додолу верби гне високi, Горами хвилю пiдiйма. Садок вишневий коло хати, Хрущi над вишнями гудуть, Плугатарi з плугами йдуть, Спiвають iдучи дiвчата. З те. Т. Шевченка. У першому реченнi двi граматичнi основи, у другому чотири. Схеми речень такi:
1.[ = та = -],[-=,=, = ].
2.[-],[- = ], [- = ],[ = -] Основним засобом звязку предика тивних
частин у безсполучниковому реченнi є iнтонацiя: перелiчувальна,
зiставна, зумовленостi, пояснювальна. Iнтонацiя перелiку
виражає ло гiчну однорiднiсть i характеризуєть ся
невеликою паузою мiж речення ми: на початку вимовляється з
пiдне сенням голосу, а перед паузою з пониженням: Шелестить пожовкле
листя по дiбровi; Гуляють хмари; сонце спить; Нiде не чуть
людськоï мови. Кричать сови, спить дiброва, Зiроньки сiяють. З
те. Т. Шевченка. 422 Граматика: морфологiя, синтаксис Iнтонацiя зiставлення-протистав-
лення характеризується виразнiшою паузою мiж реченнями, причому
пер та частина вимовляється пiдвище ним тоном, а друга
зниженим. На слова, що зiставляються, падає логiчний наголос:
Думав, доля зустрiнеться Спiткалося горе. Не русалонька блукає
То дiвчина ходить. З те. Т. Шевченка. Iнтонацiя зумовленостi, виражаю
чи умовнi, часовi, наслiдковi, допус товi вiдношення,
наближається до зiставноï iнтонацiï. Особливiсть
iнтонування: спочатку тон пiдвищується, потiм рiзко зни
жується; значна пауза мiж частина ми, логiчний наголос у
реченнях не симетричний: Защебетав соловейко — пiшла луна
гаєм. Сонце заходить, гори чорнiють, Пташечка тихне, поле
нiмiє. З те. Т. Шевченка. Пояснювальна iнтонацiя членує
речення на двi частини, якi вiдповi дають смисловому подiлу. Тон зни
жується в напрямку до кiнця першого Речення, друге речення вимовляєть-
Ся рiвним тоном, але зi зниженням на останньому словi (iнтонацiя
кiнця ре чення); мiж двома смисловими час тинами витримується
виразна пауза; у кожнiй з них видiляється логiчно наближене
слово: Умовк кобзар, сумуючи: Щось руки не грають. Не завидуй
багатому: Багатий не знає Нi приязнi, нi любовi… З те. Т.
Шевченка.

Складне безсполучникове речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13405