СкладенI Iменний та дIєслIвний присудки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13253


Складеним iменним присудком на зивають присудок, який складається з iменноï частини, що виражає його змiст (лексичне значення), i до помiжного дiєслова-звязки, що ви ражає граматичне значення способу, часу та особи. Люди прекраснi. Земля мов казка. Свiт здається чарiвною казкою, нерозгаданим плетивом мрiй. Ти знаєш, що ти людина… Ус мiшка твоя єдина, мука твоя єдина, очi твоï однi. Найчистiша душа незрадлива, найскладнiша людина проста. Ми не безлiч стандартних я, а безлiч всесвiтiв рiзних (З те. В. Симоненка ). _____ Граматика: морфологiя, синтаксис 333 УКРАÏНСЬКА МОВА Структура складеного iменного присудка: Дiєслово-звязка + Iменна частина iменник прикметник заименник Дiєслово бути (був, є, буде) та дiєслова з послабленим лек сичним значенням: ставати, являти числiвник собою, робитися, вважатися, зали- шатш*. доводити- . дiеприкметник ся тощо. С т ань просто мною. Я тобою ст а н у (О . З абуж ко). В исот и т одi лиш вваж ают ься в з я т и м и , коли ïх верш ини вiн чаю т ься прапором (.Л ет ю к). З лiт ам и , що там не кажiть, ста єш к у д и м удрiш и м ( О. П iдсуха). Iменна частина складеного при судка. У ролi iменноï частини складе ного присудка можуть виступати рiзнi частини мови: Iменники в називному, родовому або орудному вiдмiнках без прий менника: Ж и т т я шалений герць добра i зл а ( В. К олом iєць). Л ю ди на ст ає людиною тiльки се р ед лю дей ( И. Б ехер). Iст и н а є добром iнтелекту. Л о гiк а є чеснот ою iнт електу (Г . К ониський). Прикметники в називному або орудному вiдмiнках, а також у фор. мi вищого або найвищого ступеня м и серцями i любовю вiрнi (А. Ма лишко). За смерть сильнiше лиш кохання (Б.-I.Антонич ). самото, ти, знаю, найтруднiт, Тебе навчитись тяжче, нiж покори…
. Маланюк. З усiх ут рат ут рат а часу най тяж ча ( Г. Сковорода ).
Числiвники (кiлькiснi й порядковi): Д ва плюс три пять. Вiн був т рет
iм у черзi. Вiтчизна в нас одна (М. Рильський). Займенники: Час т
iльки те, що можна вiддати Людям на щастя i на добро. Д. Павличко. Я
не т акий, щоб зрадити людину (Леся У краïн ка). Без ядра горiх
нiщ о, т ак само якi людина без серця ( Г. Сковорода).
Дiєприкметники: Теплом i яснiстю душа моя пови та… (
Олександр Олесь). Вiн ще не знаний, ще не пережи тий, єдиний
день життя мо*0 корона ( О. Телiга ). Фразеологiчнi сполучення слiв
(т0 дi вони заступають прикметник)- Алюр був у т ри хрест и (С- Ск
ренко ). 334 Гоаматика: морфологiя, синтаксис Примiтки.
1. При iменниках у називному вiдмiнку можуть уживатися частки це, то,
ось, якi теж входять до складу присудка: Вiрний прият ель то
найбiльший скарб (Н ар. т е.). Дружити значить бути старанним учнем
у школi вимогливостi (В. Су- хомлинський ). Дружба народiв це
злагода й мир (М. Рильський ).
2. Iменна частина складеного присудка може включати порiвняльнi
сполучники як, нiби, мов, наче, начебто, нiбито та iн.: Степ як
суцiльний криш таль (О. Гон чар). Подих рiдноï землi наче хлiб
з долонi мами. Подих рiдноï землi нiби ласка наймилiша (В.
Крищенко). Складеним дiєслiвним присудком називають присудок,
що складається з неозначеноï форми дiєслова, яка ви
ражає його основне лексичне значен ня, i змiнюваного
допомiжного слова, яке виражає його граматичне значен ня
(спосiб, час, особу чи рiд, число). Хотiла б я ви йт и у
чистеє поле, припасти лицем до сироï землi… Довго я
не х о т iл а корит ися веснi. Я прагну усю мою т угу в
єдинеє слово злож ити. Ти блискавицею м усиш свiтити у
тьмi… Та невже ви й досi вiрит и не перес- I тали в камiнне
щастя? Бажаю т ак скiнчит и я свiй шлях, I як починала: з спiвом на
уст ах I (3 те. Л есi У краïнки ). I Структура складеного
дiєслiвного присудка: Допомiжна частина Основна частина
3. Допомiжнi дiєслова
4. Прикметники та дiєприкметники Неозначена
5. Присудковi форма дiєс лова прислiвники (iнфiнiтив)
6. Стiйкi сполучення слiв Засоби вираження допомiжноï частини:
Допомiжнi дiєслова: передають початок, кiнець, про довження
дiï: почати, стати, взятися, кинути ся, метнутися, кiнчати,
переста ти, кинути; продовжуватися, ли шитися, не переставати: Ти
зрiкся мови рiдноï. Тобi твоя земля родити перестане. Д.
Павличко. Я вiршi став писать пiд вечiр золотий (В. Сосюра);
виражають можливiсть, немож ливiсть, прагнення, бажання: могти,
мусити, хотiти, намага тися, бажати, думати: Прагну небо бачити в
синiй хус тинi (I. Драч). Хто багато взяв од людей, мусить багато
вiддати (Р. Iваничук). Прикметники (повнi i короткi) та
дiєприкметники: УКРАÏНСЬКА МОВА рад (радий), певен
(певний) ,ладен (ладний), згоден (згодний), готов (гот овий), годен
(годний), пови нен ( повинний); змушений, зо бов'язаний, покликаний:
Вiн ладен стати на оборону прав ди людськоï (О. Гончар). Люди,
лю ди! Я ваш брат, я для вас рад жи ти, серця свого кров'ю рад ваше
го ре змити (I. Франко). Присудковi прислiвники: треба, можна, слiд,
доцiльно, не обхiдно: Без пiзнання мети нiщо не можна належно
вивчити (Г. Кониський ). Стiйкi сполучення слiв: не в силi, не в
змозi, мати мож ливiсть, мати намiр, виявляти ба жання, мати право:
I що нам смерть? Прожитого безмiр нiсть нiяка смерть не в силi нам
узять (I. Франко). РОЗРIЗНЯЙТЕ! Складенi дiєслiвнi присудки не
треба плутати з простими, якi мають при собi додатки або обста вини
мети, вираженi неозначеною формою дiєслова. О бєктний
iнфiнiтив вiдповiдає на питання до датка й спiввiдноситься з
окремим дiячем: дiє- слово-присудок та неозначена форма
дiєслова рiзносубєктнi дiєслова. Менi родять жити
без iлюзiй (Л. Забашта). Порiвняйте: менi радять, щоб я жила без
iлюзiй. Iнфiнiтив мети в реченнi є обставиною мети при
дiєсловах зi значенням руху, перемiщення в просторi та iн.
Птицi зеленi у пiзню пору спати злетiлись на свiжий проруб (Л.
Костенко). Порiвняйте: птицi злетiлись на проруб для того щоб спати.

СкладенI Iменний та дIєслIвний присудки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13253