Синтаксичний розбIр словосполучення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13187


Послiдовнiсть синтаксичного ана лiзу словосполучення:
1. Видiлити з речення словосполу чення, визначити головне i залеж не
слово.
2. Визначити тип словосполучення за морфологiчним вираженням го ловного
слова.
3. Зясувати смисловi вiдношення мiж компонентами словосполучення.
4. Визначити спосiб пiдрядного звязку мiж словами (узгодження, керуван
ня, прилягання).

Синтаксичний розбIр словосполучення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13187