Синтаксичний розбIр складносурядного речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13345


Схема розбору:
1.Запишiть речення.
2. Визначте й пiдкреслiть граматичнi основи, другоряднi члени речення,
позначте частини мови, якими во ни вираженi.
3. Охарактеризуйте речення за метою висловлювання та iнтонацiєю
(роз повiдне, питальне, спонукальне; окличне чи неокличне).
4. Визначте кiлькiсть простих ре чень, що входять до складного. 389
УКРА ÏНСЬКА МОВА
5. Зясуйте засоби звязку та смисло вi вiдношення мiж простими у
складносурядному.
6. Накреслiть схему речення, памя таючи, що кожне просте синтак сично
рiвноправне речення умовно позначаємо квадратними дужка ми, а
сполучники сурядностi ста вимо мiж дужками. [ - [=], але [=]; Не то
[ =], не то [ =].
7. Пояснiть правила вживання роздi лових знакiв, назвiть пунктограми.
8. Охарактеризуйте кожне просте ре чення (за схемою). Зразок: I на
оновленiй землi Врага не буде, супостата, А буде син, i буде мати, I
будуть люди на землi. Т. Шевченко. Це розповiдне неокличне речення,
що складається з чотирьох простих речень, поєднаних
сполучниками сурядностi а, i. Граматична основа першого речен ня не
буде (односкладне, безосо бове); другого буде син, третього буде
мати, четвертого будуть люди. 2-е i 3-є двоскладнi, непоши-
ренi, 4-е двоскладне поширене. Смисловi вiдношення мiж простим
реченням протиставно-єднальнi. Схема: I [=], а [= ], i [= ], i
[= ]. Мiж простими реченнями ставимо коми; перше просте речення
ускладне не вiдокремленою непоширеною прик ладкою: врага (якого?)
супостата. Далi йде синтаксичний розбiр кожного простого речення за
схемою аналiзу простого речення.

Синтаксичний розбIр складносурядного речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13345