Синтаксичний розбIр складного безсполучникового речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13411


Схема розбору:
1. Назвати предикативнi частини, з яких складається речення.
2. Визначити спосiб звязку.
3. Зясувати смисловi звязки мiж час тинами (однорiднi, неоднорiднi).
4. Зробити аналiз кожного простого речення за схемою розбору просто го
речення.
5. Пояснити роздiловi знаки.
6. Накреслити схему речення. Зразок аналiзу: Чую ваш голос простий i
ласкавий, Предки безсмертнi моï: Праця людини окраса i слава,
Праця людини безсмертя ïï. В. Симоненко.
7. Речення за будовою складне, тому що мiстить три предикативнi
центри.
8. Простi речення поєднанi без спо лучникiв, а за змiстом та
iнтона цiєю. Отже, речення складне, без сполучникове.
9. Дане речення має неоднорiднi (рiз нотипнi) частини. Друге й
третє простi речення пояснюють, роз кривають змiст першого,
тому ста вимо двокрапку мiж ними.
10. Перше просте речення одно складне, означено-особове, поши рене,
повне, ускладнене пошире ним звертанням. Друге двоск ладне,
поширене, повне, ускладне- не однорiдними присудками. ТрТє
двоскладне, поширене, повне неускладнене.

Синтаксичний розбIр складного безсполучникового речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13411