Синтаксичний розбIр речення з прямою мовою orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13437


Пряма мова може виражатися простим чи складним реченяям або текстом. У звязку з цим пiд час син таксичного розбору пряма мова та слова автора характеризуються як самостiйнi, синтаксично не звязанi частини. Порядок розбору:
1. Зазначити, що речення з прямою мовою.
2. Визначити слова автора i пряму мову.
3. З ясувати, чим вираженi слова ав тора i пряма мова простими чи
складними реченнями (пряма мова може виражатися й текстом).
4. Накреслити схему речення з пря мою мовою.
5. Дати повну синтаксичну характе ристику кожного речення, з яких
складаються пряма мова i слова ав тора (див. зразки синтаксичного
роз бору простого i складного речення). Зразок розбору: Коли я
крицею зроблюсь на тiм вогнi, скажiть тодi: Нова люди на народилась!
Леся Украïнка. Це речення з прямою мовою. Воно
складається з двох частин слiв ав тора: Коли я крицею зроблюсь
на тiм вогнi, скажiть тодi i прямоï мови- Нова людина
народилась!. Перша частина слова автора це складнопiдрядне речення:
головне скажiть тодi; пiдрядне: коли я кри цею зроблюсь на тiм
вогнi; воно вiдповiдає на питання коли? i є пiд рядним
обставинним часу. Стоïть пе ред головним, з яким з
єднується сполучним словом коли. Друга частина пряма
мова ре чення просте, розповiдне, окличне, двоскладне, поширене,
повне, неуск- ладнене. Пiсля слiв автора перед прямою мовою
ставиться двокрапка, а пряма мова береться в лапки. У словах авто ра
на межi головного i пiдрядного ре чень ставиться кома. Речення
прямоï мови емоцiйно забарвлене, тому в кiнцi ставиться знак
оклику. Схема конструкцiï з прямою мовою- А: П ! .

Синтаксичний розбIр речення з прямою мовою orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13437