Синтаксична роль orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12944


1. Кiлькiснi числiвники можуть ви ступати в ролi рiзних членiв речення:
пiдмета: д е в я т ь дiлиться на три; iменноï частини складеного
при судка: п'ять на п ять двад цять пят ь] додатка: сiм помножити на
сiл сорок девят ь. Якщо кiлькiсний числiвник по вязаний з iменником,
то така син таксична конструкцiя виступає од ним членом
речення: у формi називного вiдмiнка пiдметом: Не вертаються три
брати, По свiту блукають, А три шляхи широкiï Терном заростають.
Т. Шевченко. Сто друзiв це мало, один ворог це багато (М. Стельмах).
у формi знахiдного вiдмiнка додатком: Облiтав журавель Сто морiв, сто
земель, Облiтав, обходив, Крила, ноги натрудив. П. Воронько. Три
явори посадила сестра при до линi (Т. Шевченко); означенням: I на все
життя двох сердець бит тя i любовi свiтле почут т я (П. Дворський );
обставиною: Вiддалена вiд мене на сiмсот тридцять чотири днi, на
сiмсо 234 Граматика: морфологiя, синтаксис тридцять чот ири здрастуй,
скажи, що ти мене любиш (В. Стус); Обiцяного сiм лiт чекають (Нар.
те.).
2.Порядковi числiвники, як правило, виступають у реченнi: узгодженим
означенням: I чет верт ий рiк минає Тихенько, поволi, I чет
верт у починаю Книжечку в неволi. Т. Шевченко. I я саджаю на бiлому
аркушi кали ну, що в лузi синiм цвiтом процвi тає: поки перший
рядок дописую на другому рядку калина уже виростає на паперi, а
на третьо му рядку калину на той бiк замерз лоï рiчки бiлоï
книги паперу на ближаю (В. Голобородько); зрiдка обставиною:
Спортивнi змагання з баскетболу розпочалися о десятiй годинi.
Числiвники можуть виконувати також роль iменноï частини складе
ного присудка: земле вiчна, ти одна на свiтi (.Маланюк). Пiсня i
праця великi двi сили (I. Франко ). Кiлькiснi й порядковi числiвники
часто входять до складу стiйких ви словiв фразеологiзмiв: пяте колесо
до воза, бути на сьо мому небi, сiм пятниць на тиж день, грати першу
скрипку, деся та вода на киселi. УВАГА! Треба розрiзняти числiвники й
iншi частини мови, якi мають теж числове лексичне значення: iменники
(щ о?): двiйка, трiйка, п ятiрка, десяток, сотня, чверть, дюжина,
половина; прикметники (який?): поодинокий, подвiйний, десятковий,
поло винний, дводенний, восьмирiчний, одина- дцятиповерховий;
дiєслова (щ о зробити?): подвоïти, потроïти; форма
дiєслова дiєприкметник (який?): подвоєний,
потроєний, спарений, розполо винений; прислiвник (як?):
утроє, утричi, по-третє, натроє.

Синтаксична роль orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12944