Синтаксична роль orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12843


Основна синтаксична роль прик метника у реченнi узгоджене оз начення: Бузкова нiч прийш ла незримо, схи лилась мовчки на стiжок. Вiдкрию вiкно я у нiч волош кову журба не боïться ïï темноти. Я не сплю, гортаю синю книгу ночi. Задивилась нiч у см арагдовi сни, сипле з неба срiбляст i краплини. (З те. В. Крищенка). Прикметник може також викону вати роль iменноï частини складено го присудка при нульовiй або вира женiй звязцi: Для нас у рiднiм краю Навiть дим солодкий та коханий. Леся Украïнка. До свiчки наше серце є подiбне. Б.-I. Антонин. Хай кожна мить життя вам буде дорога! (М . Вороний) Кожен буває великим бодай раз на життя! (П. Загребельний) Примiтка. Субстантивованi прикметни ки можуть виступати в ролi пiдмета або додатка.

Синтаксична роль orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12843