Шляхи виникнення омонIмIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12634


I.З б iг власне украïнського слова й запозиченого: м ул (укр.,
вiдкл ад и на д н i во дойми) мул (лат., тварина); як (укр.,
прислiвник) як (тиб., тварина); балка (укр., яр) балка (нiм .,
перекладина).
2. Збiг двох значень: кок (фр., вид зачiски) кок (голл, кухар на
суднi); бар (грец., одиниця тиску) бар (англ., невеликий ресторан);
метр (грец., одиниця довж ини, вiрш овий розмiр) метр (фр., учитель,
вихователь, ш аноблива назва людини). УКРАÏНСЬКА МОВА
3. Збiг слiв у результатi словотворення: загин (вiд гинути) загин (вiд
гнути), злити (вiд зло) злити (вiд лити), обпилювати (вiд пил)
обпилю вати (вiд пиляти).
4. Збiг слiв у результатi iсторичних фонетичних змiн (спрощення,
чергування): вити (вию) вити, вити (вю)
* вити; нiс (н есу) * нєсл'ь, нiс ( носа) * нось.
5. Збiг сучасного лiтературного слова й застарiлого або дiалектизму:
око (орган зору) око (мiра рiдини), чайка (птах) чайка (човен), без
(прийменник), голосити, гости нець i дiалектнi: без (бузок), голоси
ти (поширювати), гостинець (ве ликий битий шлях, шосе).
6. Розпад полiсемiï, тобто втрата асоцiативного звязку мiж значен
нями одного слова: порох (пил) порох (вибухiвка), дача (вiлла) дача
(давання), лист (у рослини) лист (послання).

Шляхи виникнення омонIмIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12634