Шляхи розвитку украÏнськоÏ драматургIÏ 20-30-х рр. XX ст. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13838


Професiйний театр 20-30-х рр. XX ст. розвивався за двома напря мами, якi умовно можна окреслити як психологiчний та експери ментальний. Психологiчний мимоволi асоцiювався з театром iменi I. Франка, керованим Гнатом Юрою, а експериментальний з театром Березiль, який очолював Лесь Курбас. Лесь Курбас намагався створити так званий театр дiï, який, на вiдмiну вiд психологiчно го театру, спирався на активну по зицiю глядача. Це мав бути театр, що втiлює на сценi найскладнiшi твори з усесвiтньоï драматичноï творчостi. Крiм того, Л. Курбас намагався пере дати засобами театрального мистец тва трагiзм нового життя та нацiона льнi прагнення украïнського народу. Перiод 20-30-х рр. XX ст. харак теризувався наявнiстю надзвичайно гострих дискусiй у сферi драматургiï, що мали не так естетичний, як полiтичний характер. Отже, драматургiя черпала дуже багато з драматичноï творчостi Лесi Украïнки, Володимира Винничен- ка, Олександра Олеся, вона також брала чимало вiд театру украïнсько го модерну та захiдноєвропейських новiтнiх театральних тенденцiй. Ïï представляє творчiсть Миколи Кулi- ша, Iвана Днiпровського, Якова Ма монтова, Дмитра Бедзика. Найяскравiшою постаттю епохи можна вважати Миколу Кулi- ш а (1892-1937), який увiйшов у iс торiю лiтератури як найвидатнiший драматург-новатор, основоположник новiтньоï драматургiï. Його творчий шлях позначено численними драма тичними шедеврами (Патетична со ната, Народний Малахiй, Мина Мазало, Маклена Граса). Саме 715 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА Кулiш виступив проти засилля мало* художньоï та iдейно збiдненоï пєси- агiтки, яку продукували тогочаснi драматурги. Творчiсть митця стала новаторською та багатоплановою. Тематика його творiв надзвичайно рiзноманiтна. Драматурговi вдалося створити непересiчну драму про ук раïнське село 97, у якiй уперше на повен голос прозвучала тема голо ду в пореволюцiйнiй Украïнi й опо середковано названо його винуват цiв. Трагiкомедiю Мина Мазайло побудовано на мандрiвному сюжетi, вона описує життя украïнського мiщанина, який свято вiрить, що змiна прiзвища принесе йому омрiя не щастя. Категорiï нацiонального й загальнолюдського переосмислено в Народному Малахiï та Патетич нiй сонатi*. Постають у трагiчному протистояннi одвiчнi протиборнi сили Людина та Суспiльство (п'єса Маклена Граса).

Шляхи розвитку украÏнськоÏ драматургIÏ 20-30-х рр. XX ст. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13838