Схема словотвIрного розбору слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12718


1. Визначити, до якоï частини мови належить слово.
2. Визначити твiрне слово (iз спорiд- нених найближче).
3. Видiлити в ньому твiрну основу.
4. З ясувати словотворчi засоби (афiкси).
5. Визначити спосiб словотворення.
6. Проаналiзувати фонетичнi змiни при словотвореннi (якщо вiдбулися).
7. Зробити умовний графiчний запис словотвiрного аналiзу. Зразки
розбору: Подорожник
8. Iменник.
9. Дорога. З .Дорог-.
10. Префiкс по- i суфiкс -ник.
11. Морфологiчний (префiксально- суфiксальний).
12. Чергування приголосних г ж.
13. Подорожник * дорога. Миролюбний
14. Прикметник.
15. Мир любити.
16. Мир i люб-.
17. Iнтерфiкс (сполучний голосний) о i суфiкс -к-.
18. Морфологiчнi: основоскладання + суфiксальний.
19. Миролюбний *- мир любити. Граматика: морфологiя, синтаксис ПАМ
ЯТАИТЕ! дналiз слова за будовою це вичленовування частин (морфем),
з яких слово складається, а словотвiрний р о з б iр
передбачає зясування про цесу творення нового слова.
розрiзняйте морфемний i словотвiрний ана лiз слова. Морфемний
Словотвiрний пр^чидовШ пречудовий т чудовий ^ . А Г — Г
— , атiнок0 затiнок тiнь мiюдiст^д молодiсть молодий
ЛосаджеуШИ посаджений < ‘посадити -'ч/Ч I— 1
‘пииiцчц пишучи писати -./-чАА ^ I I ма/iки змалку < малии
криголам0 криголам * кригу.'ламати i —-7 роперечитцватц
поперечитувати *-
перечитувати

Схема словотвIрного розбору слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12718