Руська трIйця orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13600


Руською трiйцею називали себе члени гуртка захiдноукраïнськоï де мократичноï молодi, що дiяв у 1833-1837 рр. у Львiвськiй семiна рiï. Ядро Руськоï трiйцi* становили три семiнаристи: Маркiян Шашке- вич, Якiв Головацький, Iван Вагиле- вич. Для девiзу гуртка взято слова з народноï пiснi зi збiрки Михайла Максимовича Свiти, зоре, на все по ле, закiль мiсяць зiйде. Гурткiвцiв обєднувала iдея працi на нивi нацiо нальноï культури, прагнення розви вати украïнську лiтературу в Галичи нi. Свою дiяльнiсть вони розпочали з вивчення життя рiдного народу, зби рання фольклору. М. Шашкевич, Я. Головацький, I. Вагилевич наго лошували на iсторичнiй, культурнiй i мовнiй єдностi украïнцiв, що опини- ЛИСЯ ПО рiзнi боки кордонiв двох iмперiй Австро-Угорщини та Росiï. 1837 року Руська трiйця видала в Будапештi украïнський альманах Русалка Днiстровая. Композицiй но альманах складається з чотирьох роздiлiв: Пiснi народнi, Складан ня, Переводи, Старина. Роздiл Складання мiстив десять ори гiнальних творiв, авторами яких бу ли упорядники альманаху. Серед них громадянський вiрш Згадка, ба лада Погоня, лiричнi поезiï Роз пука, Веснiвка, Туга за милою, казка Олена М. Шашкевича, бала ди Мадей та Ж улин i Калина
I. Вагилевича, поезiя Два вiночки Я. Головацького. Русалка Днiстровая,
писав академiк О. Бiлецький, перша заява народу Захiдноï
Украïни про своє iснування, про свою нацiональ ну
гiднiсть. М. Шашкевич у Передслiвï Дњ альманаху з гiркотою
писав про не справедливiсть iсторичноï долi гали чан, яким
судилося бути останнiми в iнтенсивному процесi вiдродження
словянських народiв. Автор вислов лював упевненiсть у тому, що iншi
народи зрозумiють конкретну на цiонально-iсторичну ситуацiю, яка
склалася в краï, i не судитимуть гост ро Русалочку з-над
Днiстра за и скромний убiр, узятий вiд природи и 542 Нова лiт ерат
ура свого простодушного та добросердеч ного народу. Образ Русалочки
й ав тори, i читачi осмислювали широко, — пише П. Хропко,
розумiючи, що йшлося про народження нового письменства в
захiдноукраïнських землях, про бажання, щоб сест рицi, тобто
iншi, зрiлiшi словянськi лiтератури, пiдтримували нову сло веснiсть,
прийняли ïï до себе.

Руська трIйця orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13600