Розвиток украÏнськоÏ лIтератури в 70-90-х рр. XIX ст. Становлення нових стильових течiй i напрямiв


orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13738
Украïнська лiтература цього пе рiоду знаменована появою нових стильових напрямiв i течiй. У 70- 80-х рр. на змiну романтизмовi прихо дить реалiзм i стає панiвним стилем кiнця XIX ст. Реалiзм в украïнськiй лiтературi має деякi спiльнi риси з реалiзмом європейських лiтератур. Це обєктивне вiдображення дiйс ностi та оточення героя; обґрунтуван ня дiй i вчинкiв персонажiв психо логiчними й соцiальними умовами; правдивiсть вiдтворення темних сторiн життя, змалювання ïх таки ми, як є, без прикрас, натуралiзм (щоправда, натуралiзм як стильовий напрям не знайшов iстотного поши рення у творчостi украïнських пись менникiв). Проте своєрiднi власти востi украïнськоï лiтератури, якi вiдрiзняють ïï розвиток вiд розвитку бiльшостi лiтератур iнших євро пейських народiв, також позначили ся на характерi украïнського ре- алiзму. Звернення до народних дже рел, тривале панування романтичних поглядiв зумовили те, що романтизм з його захопленням героïзмом минув шини, поетизацiєю сильних, пре красних людей козацькоï доби й на далi спiвiснував з реалiзмом у твор чостi тогочасних письменникiв. Саме цим пояснюється своєрiдний, етно графiчний характер реалiзму в ук раïнськiй лiтературi другоï полови ни XIX ст.

Розвиток украÏнськоÏ лIтератури в 70-90-х рр. XIX ст. Становлення нових стильових течiй i напрямiв