РозрIзнення прийменникIв I префIксIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13110


Прийменники з наступними слова ми вимовляються так само нероздiль но, як i префiкси: 289 украïнська мова в гору вгору, попiд тином попiдтинню, перед вечором перед вечiрнiй, увi снi увiйти, по новому мосту жити по-новому. УВАГА! Прийменники завжди пишемо окремо, а префiкси разом або через дефiс. Щоб розрiзнити прийменники вiд префiксiв, треба памятати:
1. Прийменники зi (зо), надi (надо), пiдi ( пiдо), передi ( передо),
увi, у в при iменниках та займенниках не переходять у префiкси. Вони
пи шуться окремо: зi мною (зо мною), надi мною, пере дi мною, пiдi
мною, увi снi, ув iмлi. Виняток. Прислiвники зозла, зо всiм,
передовсiм, де зо- i передо- префiкси, а тому пишуться разом.
2. Прийменник вiдноситься до iмен ника або особового займенника. Якщо ж
вiн поєднується з iншою частиною мови, то стає
префiксом: З неба глянувгзвисока; У будинку зустрiлися удвох; По
дорозi по-осiнньому. Примiтка. До iншоï частини мови приймен
ник може вiдноситися лише в тому разi, як що П вжито в значеннi
iменника або iмен ник, що мав би стояти при нiй, пропущено: З
молодшими (тобто з молоддю); У старого (тобто в дiда ); Говорив з
усiма ( учнями); Прийшов о сьомiй (годинi). З.Щ об вiдрiзняти
прийменник вiд префiкса в словах типу згори i з го- ри, треба
спробувати вставити прИк. метник. Якщо при цьому змiст
зберiгається, то маємо справу 3 прийменником, який
пишемо ок ремо, якщо нi то це префiкс, який пишемо разом: струмок
збiгає з гори (з крутоï го ри) i згори розсипало сонце
промiння; прийшли в день свята (в радiсний день) i вони працювали
вдень i вночi; знайти в купi листя (у великiй купi) i ми зростали
вкупi.
3. Деякi сполучення прийменника з iменником вiдрiзняємо вiд одно
звучних прислiвникiв (одне слово) за тим, що першi мають при собi
додаток у родовому вiдмiнку (кого? чого?), другi (прислiвники) не
мають такого додатка: в глиб (чого? ) землi корiнь росте вглиб; з
початку (чого?) року почати все спочатку; з боку ( кого?) батькiв
стояв збоку.

РозрIзнення прийменникIв I префIксIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13110