РозповIдне речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13209


Розповiдне речення мiстить у собi повiдомлення про якийсь факт, роз повiдь про щось: Брели роки. П ролiт али ж уравлi, грiли свiт анки, горiли зорi. А вранцi в садах ш умiла дiам ант ова памо розь (М икола Хвильовий ). Розповiднi реченння подiляються на: Стверджувальнi (думка стве рджується незаперечно): Тiльки велика мета породжує ве ликi характери ( О. Довженко). Все можна виправдати високою метою, та тiльки не порожнечу душi (П. Тичина). Жодна мета не настiльки висока. Щоб виправдовувати негiднi засоби для ïï досягнення (А. Ейнштейн). ‘ Заперечнi (заперечується при судок або якийсь iнший член ре чення). Якщо заперечується при судок (частка не стоïть перед при судком), то таке речення визнача ть якзагальнозаперечне: ‘ не поверне вже нiхто назад час правди й справедливостi новоï (Д- Павл ичко). Якщо ж частка не I СТОÏТЬ перед iншим членом речен ня. то речення буде частковоза- њеРечним: Береться мудрiсть не iз заповiтiв, а Iз страждань i помилок гiрких (I. Кочерга ). Я знаю, знаю, що не мови людей на свiтi подiлили на злих i добрих (Д. Павличко). Iнтонацiя розповiдного речення характеризується пониженням тону наприкiнцi речення. У кiнцi такого речення ставиться крапка.

РозповIдне речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13209