РоздIловI знаки у складнопIдрядному реченнI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13389


У складнопiдрядному реченнi мiж головною та пiдрядною частиною ставляться такi роздiловi знаки: кома, тире, крапка з комою, кома та тире. Ставимо кому: у складнопiдрядному реченнi пiсля головноï частини (якщо вона стоïть пiсля пiдрядноï). коли пiдрядна частина стоïть у се рединi головноï, то вона видiляєть ся з обох бокiв комами: Мова i пiсня двi найважливiшi фортецi, якi народ повинен оберiга ти пильнiше й вiдчайдушнiше, нiж своï кордони (Г. Нудьга). Без пiснi, що менi спiвала тихо ма ти, я навiть дня прожити би не змiг (В. Вихрущ ). Коли пiснi мойого краю Пливуть у рiдних голосах, Менi здається, що збираю Цiлющi трави я в лугах. М. Рильський. Примiтки.
1. При складених сполучниках кома ста виться один раз. Коли складений
сполуч ник не членується, то кому ставимо перед ним. Це
стосується сполучникiв тодi як, в той час як, тим часом як,
мiж тим як, нiби як, подiбно тому як: З того часу як почалися
боï в Будапештi, гармати супроводження йшли поряд штурмових
груп (О. Гончар ). У серединi речення складений сполуч ник може
членуватися на двi частини: пер ший компонент (займенниковий чи прис
лiвниковий) уходить до головноï частини, а другий до
пiдрядноï. У цьому випадку кому ставимо перед другою частиною:
День був душний та жаркий незважаючи на те, що краплi рясного
вранiшнього до щу iскрилися на травi (Марко Вовчок). У природi нiч
iснує для того, щоб у тишi росло усяке зiлля… (М.
Стельмах ).
2. Коли пiдрядне речення мети стоïть пе ред головним, то складенi
сполучники для того щоб, з тим щоб комою не роздiляються: Для того
щоб бути щасливим, треба мрiяти завжди (М. Сом ).
3. Якщо сполучник так що членується, то змiнюється значення
пiдрядноï частини: Погода стояла тепла й сонячна, так що шибки
на вiкнах аж миготiли (Г. Тю тюнник ) пiдрядне наслiдкове речення.
Цвiте липа так буйно й розкiшно, що все мiсто плаває в
задушливому маревi (Ю. Яновський) пiдрядне речення мiри й ступеня
дiï. Не ставимо коми:
4. Якщо перед сполучником чи сполуч ним словом стоять частки не або i:
I хоч життя послало йому калю жу замiсть океану, душа в нього була
океанська (О. Довженко ). 411 УКРАÏНСЬКА МОВА Вiн думав не як
його зустрiнуть, а як швидше дiбратися до села. Ух цiкавило не що
тут збудують, а що зруйнували перед цим. Але: Хоробро билися
запорожцi, навiть коли вже були пораненi (частки навiть, тiльки,
лише, хiба що пе ред пiдрядними сполучниками не вiддiляються).
5. Якщо пiдрядна частина складаєть ся тiльки зi сполучника чи
сполуч ного слова: У Iвася немає тата. Не питайте тiльки чому.
В. Симоненко. Але: якщо пiдрядна частина є прямим запитанням,
кому ставимо: Ти знаєш, де вiн є? Скажи, де? Iнодi перед
пiдрядними сполучни ми словами використовується iнто нацiйне
тире: Ми хотiли й не знали чого ( В. Сосюра ).
6. У фразеологiчних зворотах з пiд рядним сполучником (вони не є
складнопiдрядним реченням): Бог його знає що, куди, коли,
звiдки; Куди не кинь оком; Куди очi дивляться; Мов кiт наплакав; Мов
води в рот набрав; Мов у воду канути тощо. Ставимо тире: У
складнопiдрядному реченнi дЛя того, щоб iнтонацiйно вiдокремити
головну частину вiд пiдрядноï. У цЬо_ му випадку пiдрядна
частина стоïть перед головною. Найчастiше за допомогою тире
вiддiляються пiдряднi зясувальнi, часу, умови, мети, допустовi,
займен никово-означальнi: Хто волю хоче вбить загине (Д. Павличко ).
Як весна настала зацвiли льони (I. Зiнченко ). Якщо ти за своє
життя не поса див жодного дерева плати за чисте повiтря (О.
Довженко). Щоб жить нi в кого права не питаюсь. Щоб жить я всi
кайдани розiрву. П. Тичина. Хоч земля вся укрита снiгами моє
серце в цвiту (В. Сосюра). УВАГАI У художнiх творах для цього часто
використову ють не лише тире, а кому й тире: А хто вiд правди
ступить на пiвметра, Душа у нього сiра й напiвмертва.
. ____________ Л. К о ст енко.________ Двокрапку ставимо (дуже рiдко),
якщо пiдрядна зясувальна частина вiдноситься до слова в головному ре
ченнi, яке вимагає розяснення (при вiдповiдному iнтонацiйному
попе редженнi про наступне пояснення): 412 Граматика: морфологiя,
синтаксис А я жiЩеЬд0СI не вивiв найважчу формулу: Як повернуть вам
[учителю] розгубленi в класах лiта Б. Олiйник. ПОРIВНЯЙТЕ! ÏМ не
важить, якого р о д у й лиця, ïм важливо: яке в т ебе серце. Б.
Олiйник.

РоздIловI знаки у складнопIдрядному реченнI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13389