РоздIловI знаки при звертаннях orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13302


Звертання може стояти на початку, в серединi, наприкiнцi речення й видiлятися в усному мовленнi пауза УКРАÏНСЬКА МОВА____________________________ ___ ми, а на письмi роздiловими знака ми (комами, знаком оклику).
1. Звертання, що стоïть на початку речення, видiляється
комою: Народе мiй, твоï дiла То i мого життя горiння. Я лиш
галузонька мала Твого прадавнього корiння. Д. Луценко. Мiй рiдний
краю, доки житиму, вславлятиму твоï поля (Л. Рубан).
2. Якщо звертання вимовляється з окличною iнтонацiєю, то
пiсля нього ставимо знак оклику. Нас тупне слово пишемо з
великоï лiте ри (зрiдка з малоï). Украïнцi моï!
Дай вам Боже i щас тя, i сил! (В. Баранов ). Краю рiдний! Люблю тебе
вдень i вночi, вранцi i ввечерi i не знаю краю своєï
любовi (Панас Мирний). Моя Украïно! Як я тебе любив! Твоï
луги, твоï степи розлогi, Днiпра ревучого славетнiï пороги
I хвилi золотi твоïх шовкових нив! П. Кулiш. Земле рiдна! як
тепло нам iз то бою (М. Рильський ).
3. Звертання, що стоïть у серединi ре чення, видiляється
комами: I поки не всмiхнулась Украïна, Народе мiй, прошу тебе
не спи. В. Крищенко. Без мови рiдноï, юначе, й народу нашого
нема (В. Сосюра ). 372 Гсама тика: морфологiя, синтаксис Як помира
листок без гiлки, А квiтка без стебла, Так я без тебе, Украïно,
На свiтi не жила б. М. Овдiєнко. учiтеся, брати моï,
думайте, чи тайте… (Т. Шевченко). Ти в моєму серцi,
Украïно, Думою Шевченка гомониш. Б. Олiйник.
4. Звертання, що стоïть у кiнцi речен ня, видiляємо комою, а
пiсля нього ставимо той знак, якого потребує змiст речення
(крапка, знак питан ня чи знак оклику): Не шукав я до тебе Нi
стежки, нi броду… Я для тебе горiв, Украïнський народе!
В. Симоненко.
5. Якщо перед звертанням стоять ви гуки о, ой, то кома пiсля них не ста
виться: О У краïно! Хай нас людство судить Тобi однiй думки i
кожний рух! Олег Ольжич. О земле рiдна! Знаєш ти Свiй шлях у
бурi, у негодi… М. Рильський. земле втрачена, явися Бодай у
зболеному снi, 1 лазурово простелися, I душу порятуй менi. В. Стус.
Iншi ж вигуки вiд звертання вiддi ляються комами: Гей, новi Колумби
й Магеллана, Напнемо вiтрила наших мрiй! В. Симоненко.
6. Особовi займенники ти, ви, що ви конують функцiю пiдмета й стоять
пiсля вигукiв о, ой, не входять до звертання, яке
вiдокремлюється: Гей ви, зорi яснi, тихий мiсяцю мiй, Де ви
бачили бiльше кохання? В. Сосюра.
7. Повторюванi або однорiднi звер тання роздiляються комами або знаком
оклику: Любове грiзна! Свiтла моя муко! Непереможна радосте моя!
Бери мене! У материнськi руки Бери моє маленьке гнiвне Я! В.
Симоненко. ПОРIВНЯЙТЕ!
8. В односкладних реченнях з пропущеним пiд метом звертання не
виступає членом речення: односкладнi речення: Зоре моя
вечiрняя, зiйди над горою… (Т. Ш ев ченко). Мiсяцю надламаний,
зо мною i освяти печаль мою (В. Свiдзинський); двоскладнi речення:
Зоря вечiрняя сходить над горою. Мiсяць надламаний хай бцде зi мною
i освятить печаль мою.
9. Щоб розрiзняти пiдмети i звертання, потрiб но памятати: Iменники в
кличному вiдмiнку завжди звертання: 373 УКРА ÏНСЬКА МОВА А я
взяла i вигадала святе тебе, моя по езiє, тебе (Г. Свiтлична).
Iменники в називному вiдмiнку множи ни можуть виступати пiдметами i
звертанням. Звертання не можна замiнити займен никами вiн, вона,
воно, вони, при ньому можна поставити (або стоять) iншi зай менники
у будь-якому вiдмiнку: Хлюпни нам [т и], море, свiжi лави! 0 земле,
[т и ] велетнiв роди! (П. Тичина). Я п ю тебе, сонце, твiй теплий,
зцiлющий напiй (М. Коцюбинський).

РоздIловI знаки при звертаннях orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13302