РоздIловI знаки при вставних конструкцIях orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13308


1. Вставнi слова й словосполучення видiляються комами: З лiтами, що там
не кажiть, Стаєш куди мудрiшим. Граматика: морфологiя,
синтаксис Цехай менi i не щастить, Аби щастило iншим. О. Пiдсуха. Я
готовий наступного ранку На Памiр, на Таймир чи в село, Тiльки в
старiсть, молю до останку, Щоби жодних дорiг не було. С.
Крижанiвський. I зрозумiєш, певна рiч, Що ранок вечора
мудрiший, Коли просидиш цiлу нiч З гiркими думами у тишi. Л. Талалай.
УВАГА!
2. С лово нареш т i є вставний, я кщ о вказує на зв
‘я зо к д ум ок або вживається дл я видiлення того, щ о
з'являється пiсля всього. При цьом у м ож на поставити слова i
щ е, кр iм т ого: I ось, нареш т i, верш ина (О. Г о т а р ). Чекаю
дня, коли со б i с к а ж у : Оця строфа, нарештi, досконала. Л. Кост
енко. Я кщ о ж це слово вживається iз значенням пiд кiнец ь,
пiсля всього, воно ко м о ю не вiдокремлю ється: Злива три
доби лют увала на полонинах т а нареш т i вщ ухла (П. Загре
бельний).
3. С лово взагалi видiляється лиш е тод i, ко л и має
значення взагалi ка ж у ч и :
РАÏНСЬКА МОВА Взагвм пiдкова стала у горах коштов нiстю (О. Гончар). Я кщ о ж воно мас значення в цiлому, то виступає членом речення i комою не вiдок ремлюється: Вирiшили взагалi не розпочинати будiвництва.
4. Два вставних слова вiддiляються одне вiд одного комами: Справдi,
може, вперше за цей рiк так часто, завмираючи, билося йо го серце
(Н. Рибак). Не знаю, чи побачу вас, чи нi. А може, власне, i не в
тому справа. Л. Костенко.
5. Пiсля сполучникiв перед вставни ми словами ставиться кома: Стоять
верби, опушенi зеленень ким листям, i, здається, чують сплески
журавлиних сурем у пiдне бессi ( . Гуцало ). Примiтка. Сполучник а
(рiдше але) може входити до складу вставноï конструкцiï (
а може, а власне, а втiм ), тодi вiд вставно го слова вiн комою не
вiддiляється. Звернiть увагу: якщо вставну конструкцiю
випустити, то сполучник а буде зайвим: Спасибi, дiвчино, за
добреє слово, а може, ти любиш кого другого? (Нар. те ). Ми
ввiчливо люб1 явнi, толерантнi, А втiм, холоднi, мов кришталь в
сервантi. Л. Скирда. 378 Але: Чисте небо не налягало на гори
навпаки, своєю високою легкою сц нявою довершувало, гармонiйно
до повнювало ïх (О. Гончар).
6. Комою не вiдокремлюються встав нi слова, що стоять на початку або в
кiнцi вiдокремленого звороту: Студентка, очевидно знаючи вiд повiдь
на бiлет, перестала хви люватися. Вранцi, очевидно о восьмiй годинi
ми зустрiнемося. Якщо ж вставнi слова стоять у се рединi
вiдокремленого звороту, то видiляються комами: Суворою лiнiєю
стоять в степу сторожовi могили, насипанi, мо же, татарвою, а може,
волелюб ним козацтвом (Г. Тютюнник).
7. Слова проте, однак, одначе бува ють вставними тiльки в серединi
речення: Всесвiт, однак, нерухомим здаєть ся, якщо не рахувати
iстот, що надiленi здатнiстю власного розу му (М. Зеров ). З борцiв
насмiхалася доля, Зростала, проте, ïх громада. П. Грабовський.
Мiж однорiдними членами речен ня та у складносурядному реченнi це
протиставнi сполучники, пе ред якими завжди ставиться кома:
Мовчазною, проте загрозливою тишею ïх привiтав лiс. Навчання
важке, проте плiд його солодкий (Нар. те.). 6 Часом пiсля перелiку
однорiдних членiв речення може стояти вставне слово, яке
передує узагальнювально- м у . Тодi перед вставним словом ста
виться тире, а пiсля нього кома: I вечiр, i тиша, i синi тiнi на
снiгу одним словом, все те було су мирне й таємниче (Н.
Рибак).

РоздIловI знаки при вставних конструкцIях orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13308