РоздIловI знаки при вигуках orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13159


1. Вигуки в реченнi вiдокремлюють^ комами: ^ Ах, як всього багато: неба,
со веселоï зеленi (М. Коцюбинський а 2 Коли вигук, що
стоïть на початку речен н я, вимовляється з посиле ною
iнтонацiєю, то пiсля нього ста вимо знак оклику: Прощавайте!
Ждiте волi! Гей, на конi! Всi у путь! П. Тичина.
2.Якщо вигук, який стоïть усерединi речення, вимовляється з
пiдсилен ням, пiсля нього ставимо знак ок лику, а наступне слово
пишемо з малоï букви: Всi, у кого серце вiрне Сонцю нашоï
весни, Сiйте зерно гей! добiрне В нерозмеженi лани! М. Рильський.
3. Не видiляються роздiловими знака ми вигуки на початку речення, як що
стоять перед особовим займен ником, пiсля якого йде звертання: Гей
ви, зорi яснi, тихий мiсяцю мiй, де ви бачили бiльше кохання? (В.
Сосюра ).
4. Вигуки о, ой, що стоять перед звер танням i тiсно з ним повязанi
iнто нацiєю, виступають у ролi часток i комою не видiляються:
пiсне блаженна! О пiсне крилата, Лети над землею, дзвени i зови До
свiту, до сонця iз темряви брата, Надiю у серцi йому оживи! М.
Чернявський. Вигук ой може не видiлятися ко мою в реченнях, що мають
пiсен ний характер: Ой не свiти, мiсяченьку, Не свiти нiкому. Тiльки
свiти миленькому, Як iде додому. Нар. те. Знак оклику ставиться й
пiсля ви гукiв, що виступають еквiвалента ми окличних речень: Гай!
гай! Море, грай, реви, скелi ламай! (Т. Шевченко).

РоздIловI знаки при вигуках orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13159