РоздIловI знаки при узагальнювальних словах orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13280


Узагальнювальне слово (УС) в ре
ченнi може стояти як перед одно
рiдними членами, так i пiсля них.
1.УС перед перед однорiдними чле нами речення: УС: О, О, О, а I на тiм
рушничковi Оживе все знайоме до болю: УКРАÏНСЬКА МОВА I
дитинство, й розлука, i вiрна любов. А. Малишко. Усе в чеканнi: спiлi
краплi рос, зем ля i мiсяць, вишнi i тополi (Б. Олiйник). Ах, як
всього багато: неба, сонця, веселоï зеленi (М. Коцюбинський).
Весна будила життя. А життя було усюди: i на землi, i у водi, i в
повiтрi (Олег Ольжич ).
2. УС пiсля однорiдних членiв речення: о, о, о, о — ус! А на
Деснi краса! Лози, висип, кручi, лiс все блищить i сяє на
сонцi (О. Довженко). Калина пiд вiкном рiдноï оселi, то поля на
околицi села, лелече гнiздо на клунi, жебонлива криничка при
перехрестi дорiг, терпкий запах лiсовоï конвалiï усе це
овиди на шого дитинства, наш духовний свiт (В.Скуратiвський).
3. УС перед однорiдними членами ре чення, якими речення не закiнчу
ється: УС: О. О. О.О… Усе навколо: дерева, птахи, люди
сповнене весняноï пружностi, нестримноï сили (В. Собко).
Усюди: на Днiпрi, на бiлих кучугу рах. на пiщаних берегах лежав
туман (П. Тичина). Скрiзь: у саду, в полi, у лiсi пану вав осiннiй,
спокiй (М. Терещенко).
4. Якщо при узагальнювальному сло вi є слова саме, як-от,
наприклад то перед ним ставимо кому, а пiсля них двокрапку: УС, як-
от: О, О, О. Каротин ( провiтамiн А ) пiдвищує стiйкiсть
органiзму проти iнфек цiï. Вiн мiститься в продуктах
харчування, як-от: гарбузах, абри косах, зеленi, персиках, цитрусо
вих (3 пiдручника). Дерева, а саме: груш i, яблунi, сли ви вкрились
буйним цвiтом (З журн.).
5. Iнодi (в дiловому та науковому сти лях) перед однорiдними членами
ставлять двокрапку навiть тодi, ко ли в реченнi нема узагальнювала
ного слова, але є попереджувальна iнтонацiя: На
конференцiï, присвяченiй ук раïнсько-польським
лiтературним звязкам, вист упили: професор Р.Радишевський, доцент
С.Яко- венко та аспiрантка Ю. Горова. Примiтка. Iнодi пiсля узагальнювально-
го слова замiсть двокрапки може ставитися тире. У таких випадках
пiсля узагальню вального слова пiд час вимови немає попе
реджувальноï паузи. Це буває тодi, якШњ однорiднi члени
виконують функцiю прик ладки iз значенням уточнення: I в душi теж
незвичайна чистоти. щем, i чекання чогось бiлоï радост зими,
щастя майбутньоï весни, кохи ня… (Ю. Мушкетик ).

РоздIловI знаки при узагальнювальних словах orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13280