РоздIловI знаки при однорIдних членах речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13276


Ставимо кому:
1. Якщо однорiднi члени речення не зєднанi сполучниками: О, 0 ,0
Освiдчуйтесь в любовi людям, се лам, мiстам… Помножена любов
це щастя ( М. Подолян ). Наша дума, наша пiсня не вмре, не загине.
(Т. Шевченко).
2. Якщо однорiднi члени зєднанi протиставними сполучниками а,
але, та, зате, проте, однак: О, а О Не Лев, а Дiва наш вiдвiчний
знак, Не гнiв, а нiжнiсть наша вiчна сила. Олена Телiга. Яке це
щастя, друже мiй, горiти, а не тлiть! (В. Сосюра ). Усе iде, але не
все минає над бере гами вiчноï рiки (Л. Костенко).
3. Якщо однорiднi члени зєднуються попарно сполучниками i, й, та
(- i ): О i О, О i О, О i О Радiсть i чудо найбiльше для лю дини
ïï рука. Бере i дає, карає i милує,
пестить i нищить, будує i палить, творит ь i любить ( В.
Сухомлинський ).
4. Якщо однорiднi члени зєднуються повторюваними
єднальними i роз дiловими сполучниками: О, i О, i О, i О i О,
i О, i О, i О нi О, нi О, нi О або О, або О, або О А рiка життя все
шумить, i пiни ться, i стогне, i великим напором безконечним несе
новi, все новi жертви (Г. Хоткевич). I квiти, i зорi, й зеленi вiти
прово дять розмови коханi про вiчну си лу весни на сiм свiтi (Леся
Ук раïнка ). А тим часом мiсяць пливе оглядати i небо, i зорi,
i зем лю , i море (Т. Шевченко). Нi голубого неба, нi димчатих
лiсiв на горизонтi, нi картинних вiтря кiв на сiльському вигонi
нiчого я не бачив (М. Хвильовий ). ~ УВАГА! У реченнi з
повторюваними сполучниками завж ди на одну кому менше, нiж
однорiдних членiв^
5. Якщо частина однорiдних членiв речення зєднана сполучниками,
а частина безсполучниково, то ко му ставимо мiж усiма однорiдним15
членами речення: 354 Гоаматика: морфологiя, синтаксис i О, i О, О,
О Тягнуться до сонця i квiт ки, i трави, вiти кучерявi, гори голубi
(В. Сосюра). Рiка бiжить, i з сонцем граєт ься, i
вiдбиває небеса (М . Чернявський).
6.Якщо однорiднi члени речення зєднанi парними сполучниками
(як…так, не тiльки… а й, не стiль ки… скiльки, не
лише… але й ), то кому ставимо тiльки перед другою частиною
сполучника: не тiльки О, а й О Людська судьба складається не з
лiт, А нашу долю творять нашi справи. Не тiльки день, а й кожна мить
То крок до честi, слави чи неслави. М. Лукiв. Се був не ст iльки
вирок, скiльки порив (Леся У краïнка).
7.Якщо однорiднi члени зєднанi приєднувальними
сполучниками i, а, також, ще й, а то й, якi вказу ють, що до
перерахованого приєд нується ще один елемент як дода ток
до сказаного: Прогаяне в дитинствi нiколи не вiд шкодувати в юностi,
i тим бiльше в зрiлому вiцi (В. Сухомлинський). Ставимо тире: Якщо
при протиставному смисло вому звязку сполучник пропущено, тњ мiж
однорiдними членами речення Икористовуємо тире: О [а] О I в
павутиннi перехресних барв Я палко мрiю до самого рання, Щоб Бог
зiслав менi найбiльший дар Гарячу смерть [а] не зимне умирання.
Олена Телiга. Ми засiваємо житейське поле не на день минущий
[а] на вiки (Б. Олiйник). Не вiтер [а] буря над землею в замети
клала бiлий снiг (Л. Перво- майський ). Хай вiтер в вiчi, ум ри
[але] не стiй! (М. Бажан ). Нi, не безсило ждати [а] на зустрiч
сонцю iти (Р. Братунь). РОЗРIЗНЯЙТЕ! Сполучник та в рiзних
значеннях: На розпуттi кобзар сидить та [ i] на кобзi грає.
Старий батько сидить коло хати та [i] вчить онука маленького чолом
оддавати. Нехай думка, як той ворон, лiтає та [ i] кря- че, а
серденько соловейком щебече та [ i] плаче нишком. Тече вода в
синє море, та [ але] не витiкає. Вмiла мати брови дати,
карi оченята, та [але] не вмiла на сiм свiтi щастя-долi дати (Зтв.
Т. Шевченка). Кому не ставимо:
8.Перед одиничними сполучниками i (й), або, чи, та ( = i): О i О; О
або О 355 УКРАÏНСЬКА МОВА Словесна формула: Або-чи-та-i коми
ковтає Голублять душу i серце людини свiж i i нiжнi степовi
запахи… ( Г. Тютюнник). А над листям стирчали жовтi та бiлi
квiт ки та зеленi макiвки (I. Нечуй-Левицький). Я пишу те, що чую,
бачу, що в сер це або в мозок впало (Б. Лепкий). Без чистоти душi i
ясностi серця вiршiв не буде (В. Стус).
9. Мiж двома дiєсловами в однаковiй граматичнiй формi, що
вказують на рух i його мету: Пiди допоможи товаришу. Вiзьми вiднеси
книжки. Сядь напиши лис та. Поïдь провiдай бабусю. Не журися,
козаченьку, не журися, А на тую дiвчиноньку пiди подивися. Нар. те.
10.Мiж двома словами, зєднаними повторюваними сполучниками i або
нi, якщо вони утворюють єди ний усталений вислiв: i риби
наловити i нiг не замочити; нi рук нi нiг не чути; нi чутки нi
звiстки; нi риба нi м ясо; нi пуху нi пера; нi з того нi з сього; i
см iх i грiх; i вашим i нашим.

РоздIловI знаки при однорIдних членах речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13276