РоздIловI знаки при дIалозI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13435


Кожна реплiка починається з ново го рядка, перед нею ставлять тире (лапки не вживаються). Усi iншi роздiловi знаки ставлять, як при прямiй мовi: Ти мене любиш? питає. Люблю. Вiддай менi радiсть свою. Я вiддав. I тепер мене любиш? Люблю. Вiддай менi силу свою. Вiддав. I ще мене любиш? Люблю. Вiддай менi мужнiсть свою. Вiддав. В. Свiдзинський. Дiалог може бути i в лапках. ТоД1 кожна реплiка записується одна одною в рядок, а мiж реплiками сТ0 виться тире: На добридень, ти моя голубко! На добридень, мiй коханий дру же! Щ о ж сьогоднi снилось тобi, любко? Сон приснився, та дивненький дуже . Щ о ж за диво снилось тобi, мила? П М енi снились б iл iï лелiï… Тiшся, мила, бо лелiя бiла квiтка чистоï та любоï надiï (Л е ся Украïнка ). ще один спосiб запису дiалогу брати в лапки реплiки лиш е однiєï дiйовоï особи: Щ о найкрасивiше в свiт i? Фiалка в горах. Щ о красивiше, нiж фiалка в горах? Любов. Щ о найяскравiше в свiт i? Сонце ранкове в горах. Щ о яск равiше вiд сонця ранкового в го рах? Любов (Р . Гамзатов). Прочитайте щ е кiлька дiалогiв i полiлог. Звернiть увагу на оформлен ня реплiк i роздiлових знакiв у них:
1. Вони вдивлялися одне в одного ши роко розчиненими очима: ~ Так тебе
зовуть Василь? Так. Василь, Василик, а я Олеся. Поцiлуй мене,
Василику. Я така Щаслива. ~~ А чого ти плачеш? Нi, я не плачу. Так
менi гарно. ~~ Рiдна моя. Чого ж ти плачеш? ~~ Це ж ти плачеш,
Василику. ~~ Ти не забудеш мене? (О. Довженко).
2. Чого ви, мамо, не злюбили Гриця? Яка вас думка все не полиша? Не
служать очi на таке ди виться, Щоб так двоïлась хлопцевi душа!
Не вiрте, мамо! Гриць такий хороший. Вiн клявся, мамо, що навiки
мiй. Ой доню, доню, в ïх до смутку грошей. То ж Вишняки, то ж
Галя, зро зумiй. Л. Костенко.
3. Було в матерi сiм дочок. Одного ра зу поïхала вона в гостi.
Повернула ся додому аж через тиждень. Коли ввiйшла до хати, дочки
почали го ворити, як вони скучили за нею. Я тужила за тобою, як
макiвка за сонячним променем, сказала перша дочка. Я чекала тебе, як
суха земля че кає краплини води, промовила друга. Я плакала за
тобою, як малень ке пташеня плаче за пташкою, сказала третя. Менi
тяжко було без тебе, як бджолi без квiтки, щебетала четверта. Ти
снилася менi, як трояндi сниться краплина роси, промо вила пята. Я
виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка, сказа ла
шоста. ______ Грама тика: морфологiя, синтаксис УКРА ÏНСЬКА
МОВА А сьома дочка промовчала. Вона зня ла з нiг матерi взуття i
принесла ïй води помити ноги (Нар. те.).

РоздIловI знаки при дIалозI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13435