Роль захIдноукраÏнських перIодичних видань у поширеннI украÏнського друкованого слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13732


У поступi украïнськоï лiтератури настає вимушена перерва до 1870 ро ку. Були часи, зокрема 1866 рiк, ко ли в Росiï не вийшло друком жодноï книжки украïнською мовою. У цей перiод письменники звертають пог ляд на прогресивнiшу Галичину, прагнучи на новому ґрунтi розвинути лiтературну дiяльнiсть. Починаючи з 1772 року, Галичина та Буковина були в складi Австрiï. Австрiйський уряд, на вiдмiну вiд росiйського, не забороняв та не пе реслiдував украïнське слово. Галиць ке поколiння 60-х рр., ознайомив шись iз творами I. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Т. Шев ченка, П. Кулiша, органiчно засвоïло iдеï украïнського письменства: тво рити для народу, а не для так званоï освiченоï верстви, якоï на Захiднiй Украïнi майже не було; писати на родною украïнською мовою, кулiшiв кою; сприяти зближенню, обєднан ню штучно розчленованого украïнсь кого народу. Унаслiдок цього постає цiлий ряд нових видань: Вечер- ницi, Мета, Нива, Русалка, у яких уже систематично починають працювати письменники з Надднiп рянськоï Украïни. У 1867 роцi з iнiцiативи та за фiнансовоï пiдтримки П. Кулiша був i заснований лiтературно- науковий часопис Правда (1867-1898 рр^ що став фактично єдиним усеук раïнським виданням пiд час ре. акцiйних 60-70-х рр. Журнал ви свiтлював творчiсть письменникiв старшого поколiння, передруковую чи художнi твори та науковi працi П. Кулiша, Т. Шевченка, О. Конись- кого, знайомив з новими письменни ками: Iваном Нечуєм-Левицьким, Па насом Мирним, М. Старицьким тощо. 1868 року увДьвовi засновано това риство Просвiта, члени якого прова дили просвiтницьку дiяльнiсть з метою нацiонального та культурного вiдрод ження украïнцiв. Праця просвiтян виявилася настiльки плiдною, що вже за кiлька рокiв Просвiта стала центром, координатором i натхненни ком процесу вiдродження не лише у Львовi, але й далеко за його межами. Сподiвання лiтературних i куль турних дiячiв Надднiпрянськоï Украïни на те, що в часи реакцiï Га личина стане плiдним ґрунтом для розвитку лiтературноï дiяльностi та нацiонального руху, справдилися. Украïнська iдея, украïнське слово зазвучали у повний голос на захiдно украïнських землях.

Роль захIдноукраÏнських перIодичних видань у поширеннI украÏнського друкованого слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13732