Роль наголосу в словI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12457


Наголос: Служить для розрiзнення лексич ного значення слiв: атлас (збiрник географiчних чи iсторичних карт) атлас (шовко ва блискуча тканина); орган (частина органiзму) орган (музичний iнструмент); паша (трава на пасовищi) паша (почесний титул); Фонетика. Графiка. Орфоепiя приклад (зразок) приклад (час тина гвинтiвки); плачу (вiд плакати) плачу (вiд платити). Служить для розрiзнення грама тичних форм того самого слова: озера (Р. в. одн.) озера (Н. в. множ.) пiснi (Р. в. одн.) пiснi (Н. в. множ.) насипати (док. вид дiєслова) насипати (недок. вид дiєслова). Служить для розрiзнення рiзних гра матичних форм рiзних частин мови: дорога (що? iмен.) дорога (яка? прикм.) батькiв (кого? iмен.) батькiв (чий? прикм.) дзвони (що? iмен.) дзвони (нак. спосiб д iєсл .) Слiд пам ятати, що деякi слова ма ють подвiйний наголос. Орфоепiчнi норми допускають таке варiативне наголошення: помилка, апостроф, доповiдач, також, завжди, мабуть, простий. Примiтка. Iнодi акцентнi варiанти вико нують стилiстичну функцiю: високо, глибоко загальновживанi, високо, глибоко власне поетичнi.

Роль наголосу в словI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12457