Роль драматургIÏ в украÏнському лIтературному та культурному життI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13788


Криза побутово-етнографiчного те атру та драматургiï визрiвала до сить давно. Уже Олена Пчiлка в 1894-1895 рр. писала до своєï дочки Лесi Украïнки: Тим трупам треба щось думать, бо… ïх смушевим шап кам публiцi вже докучило аплодува ти . Леся Украïнка як нiхто розумiла небезпеку популiзму на украïнськiй театральнiй сценi й виступала проти iмiтацiйного народницького театру. Драматична творчiсть Лесi Украïнки стала викликом народницькому тенденцiйному театровi. Критика ïï пєси або взагалi замовчувала, або (як Блакитну троянду) характери зувала вкрай негативно. Iван Франко, говорячи про Лесинi драми, заува жив, що до и здобуткiв вони не нале жать. Сама ж Леся Украïнка вважала ïх центром своєï творчостi (вона вiддавала перевагу з-помiж усiх жан- 651 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА рiв саме драмi, захоплювалася твора ми Iбсена), тому болiсно реагувала на негативне сприйняття та замовчу вання своïх пєс. Дiя в новiй драмi переноситься iз зовнiшнього плану на внутрiшнiй, ослаблюється сценiчна дiя, натомiсть витончується психологiчний образ; реальний персонаж перетворюється на символ. Iнодi реальних персона жiв замiнюють умовнi постатi тощо. З iмям Лесi Украïнки повязаний розквiт проблемно- фiлософськоï та фiлософсько-психологiчноï драми. Написана 1896 року пєса Блакитна троянда, висвiтлюючи життя украïн ськоï iнтелiгенцiï, поширює темати ку тогочасноï украïнськоï драми, що до того зображувала переважно жит тя селян. Невдовзi Леся Украïнка визначається щодо своєï улюбленоï форми це драматична поема. Сю жети вона черпає з iсторiï рiзних на родiв, мiфологiï, античноï культури, Бiблiï. Особливе мiсце в ïï творчостi посiдають драматичнi поеми на теми Вавилону, у яких простежується ви разна аналогiя полону Украïни в Росiйськiй iмперiï (На руïнах, Ва вилонський полон). Вiршована фор ма драми, майстернiсть композицiï, точнiсть художнiх образiв i деталей, ритмiчно-iнтонацiйне багатство при таманнi ïï драматичним творам. Поряд з новою драмою спiвiснує традицiйна соцiально- побутова дра ма, представлена Борисом ГрiНЧен ком (На громадськiй роботi), ^ бовю Яновською (На сiножатi), зявляються iсторичнi драми Михайл' Старицького (Маруся Богуславка) трагедiя Iвана Карпенка-Карого Сава Чалий. Серед драматургiв-симво- лiстiв найяскравiше заявлена твор чiсть Василя Пачовського, Олександ ра Олеся, Спиридона Черкасенка. Украïнський народницький театр що засвiдчив свою невмирущiсть уп родовж багатьох десятилiть (вiн i сьо годнi є канонiзованим взiрцем ук раïнського театрального мистецтва), вiдступив на другий план.

Роль драматургIÏ в украÏнському лIтературному та культурному життI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13788