побутовI пIснI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13493


Пiснi про кохання. У лiричнiй по езiï вони займають центральне мiсце. Ц i пiснi є драматичнi, психологiзо ванi, ïхня увага сконцентрована на почуттi, через яке звеличується людська душа, здатна на глибокi пе реживання, емоцiï. Часто в лiричних пiснях iнтимна задушевна атмосфера створюється за допомогою пейзажiв. Усе вiдбуваєть ся на тлi майже казковоï природи квiтучого вишневого садка: Ой у виш невому садочку там соловейко щебе тав*; зоряноï мiсячноï ночi: Мiсяць на небi, зiроньки сяють, тихо по морю човен пливе; вечiрнього гаю: Ой у гаю при Дунаю соловей щебече. Для пiсень про кохання характернi: романтичний характер зображен ня дiйсностi, якому властивi iде алiзацiя почуттiв лiричного героя (наприклад, закохана дiвчина нi про що бiльш не думає, крiм свого коханого, не ïсть, не спить, че каючи на побачення з ним): А я вiзьму крiслечко, Сяду край вiконця. Я ще й очi не зiмкнула, А вже сходить сонце; гiперболiзацiя духовних драм (ут рата коханоï сприймається як кi нець життя): Ой не хочу, дiвчинонько, На твiй посаг дивитись. Краще пiду в синє море, В бистру рiчку топитись; сентиментальнiсть надмiрна чутливiсть героïв (вони плачуть зiтхають пiд час побачень, козак ри дає, коли втрачає дiвчину): Гиля, гиля, сивi гуси. Гиля, гиля, до води. Посватали дiвчиноньку Плаче козак молодий. Або: А у гаю край Дунаю з тою самотою, Плачу, туж у ще й ридаю, Мила, за тобою… Пiсням про кохання притаманна традицiйна символiка. Найпошире нiшi символи: пара голубiв закоханi: Коло млина, коло броду Два голуби пили воду; зiрка дiвчина, мiсяць хлопець Котилася зоря з неба Та й упала додолу. Та й хто мене, молоду дiвчинУ' Проведе додому? ; зозуля дiвчина, сокiл хлопеЯ Кувала зозуля в стодолi на Рњ3 Заплакала дiвчинонька В батька на порозi: Козаче-соколю, вiзьми мене з с На Вкраïну далеку; дЯ; хмiль символ н евiрн ого хло Ой хмелю мiй, хмелю, Хмелю зелененький 8) Де ж ти, хмелю, зиму ЗИМУ Що й не розвивався?

побутовI пIснI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13493