обрядова творчIсть orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13457


Родинно-обрядова творчiсть по- 8 язана з ритуально-обрядовими дiя ми, якi виконуються з нагоди основ них етапiв життя людини. У нашi днi Цi обряди становлять частину народ- Ни* традицiй. З-помiж усього розмаïття давнiх ритуалiв до нашого часу збереглися системи обрядiв весiлля, народження дитини, смертi та ритуальнi дiï, по вязанi з закладенням та будiвницт вом нового дому та новосiллям. Весiлля тiсно повязане з народною драмою. У певному розумiннi систе ма ритуалiв i традицiй з нагоди одру ження наречених становить цiлiсне драматичне дiйство, кожен з учас никiв якого виконує призначену йо му роль. Весiлля довготривалий святковий церемонiал, у якому Лано- вики видiляють такi етапи: передвесiльний (сватання, заручи ни, змовини); приготування до весiлля (запро шення на весiлля, випiкання коро ваю, завивання гiльця чи весiльного деревця, дiвич-вечiр, або вiнкопле- тення, оглядини, або вiдвiз сорочки); весiлля (посад, розплiтання коси нареченоï, батькiвське благосло вення, приïзд нареченого, гостина, викуп нареченоï, прощання на реченоï з рiдними, вiдïзд подруж жя до оселi молодого, гостина в домi нареченого, комора); пiслявесiльний (понедiлкування, або почепини, пропiй, або перезва). Народнi лiрично- пiсеннi твори, якими супроводжується ця послiдов нiсть дiй, називають весiльними обря довими пiснями. Весiльний обряд став символом нескiнченностi людсь- 455 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА кого буття. На певних етапах життя народу вiн урiзноманiтнився, збага тився окремими деталями, навiть змiнився за формою. Проте незмiн ним лишався його первiсний змiст: утворення новоï сiмï, радiсть рiдних i близьких, бажання бачити ïх у щастi й достатку: Зелений барвiнок, стелися, стелися Закоханих двоє за руки взялися, За руки взялися, любити поклялися. Хай днi вашi будуть веселi, щасливi, Хай родяться дiти хорошi, вродливi, Хай вiрних вам друзiв життя посилає, Хай щира любов у серцях не згасає.

обрядова творчIсть orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13457