Роди та жанри лIтературних творIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13939


Ще в античнi часи розрiзнялися способи вираження художнього змiсту три основних роди епос, лiрика i драма. В основi епосу лежить художньо освоєна подiя, в основi лiрики переживання особистостi, а драми дiя (Гегель). Драма (вiд грецького d ra m a дiя; сц ен iч н и й т вiр ) дiя, спосiб вiдтво рення взаємин мiж людьми, ïхнiх дiй i вчинкiв не описово, а через розмови дiйових осiб ïхнi монологи, дiало ги, полiлоги. Епос (вiд грецького epos слово, о п о в iд ан н я , е п iч н и й в iрш ) розпо вiдь, у найширшому розумiннi слова це будь- яке повiдомлення, будь-яка важлива iнформацiя прозою, i не ли ше прозою, а й вiршованим текстом. Ж анр (вiд французького genre р iд , вид, ж а н р , ст и л ь , вiд латинсько го genus рiд, плем'я) тип лiтера турного твору. Жанр як структурний тип обєднує в собi родовi та видовi якостi, тематичнi, пафоснi, компо зицiйнi, образнi, стильовi ознаки. Лiрика (вiд грецького ly rik o s лiричний) лiрний, походить вiд назви стародавнього струнного му зичного iнструмента лiри, пiд акомпа немент якоï виконувались пiснi, що поклали початок лiричним вiршам.

Роди та жанри лIтературних творIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13939