РIзновиди строф orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13963


Основною одиницею вiршового тексту є строфа звуково закiнчена Вiршова сполука, яка повторюється в поетичному творi, обєднана здебiль шого спiльним римуванням. Найменшою строфою вважається двовiрш (дистих), максимальною вiсiмнадцятивiрш. У силабо- тонiчнiй системi, крiм двовiршiв (дистихiв), розрiзняють тривiршi (терцети, терцини), чоти ривiршi (катрени). Iснують також твердi строфiчнi форми, що мають тiльки ïм власти ву внутрiшню конструкцiю: сонет (чотирнадцятирядковий вiрш), рон до, рондель тощо.

РIзновиди строф orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13963