РIдне слово orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13692


Рiдне слово. Е п iграф ом до твору поет обирає Ш евченкове Я на сторо жi коло ïх поставлю слово, цим са мим визначивши основнi м отиви вiр ша роль поетичного слова у суспi льному ж иттi й м iсце п и сьм ен ни ка в ньому. У К улiш а рiдне слово буде ви конувати надзвичайну роль у вiднов леннi iсторичноï справедливостi: Ми ждатимем суду, Що судити У краïн у Рiдне слово буде. На думку автора, суд iсторiï пови нен звершитися правдивим вироком для перевертнiв- гетьманiв, як i: Радували, п родавали За маєтки волю , Засiвали головам и Безголiв по полю . Засiвали, н аси п али Памятнi м огили, В тих м огилах рiдн им трупом Правду придуш или. Поет вiрить у торж ество нацiональ ноï iдеï, не сум нiвається, щ о у краïн ство збереться на си л i, щ об вiдстояти свою державу, мову, культуру: Рiдне слово, рiдний розум , Р iдна й правда буде. К улiш евiй поезiï властиве постiйне зверн ен ня до тем и ролi п о езiï скарбницi нацiонального духу (По- боянщ ина) i м iсця поета в сус пiльствi. Автор звертається до поета: Ти невмирущ ий цар, ти.й над ц а рям и п ан. Гiмном украïнськом у сло ву, здатному розвiяти хм ару недолi, повернути силу й волю, звучать н а тхненнi сем ивiрш i Сум i розвага, послання октавам и До М арусi В .. Постiйною для поезiï К улiш а є у к раïнська нацiональна iдея, я к а була центральною i в письм енницькiй д iя льностi, i в н ауковiй , i в гром адськiй . Хоч у способах реалiзац iï укр аïн сько ï держ авотворчоï проблеми вiн був не завж ди послiдовним . К улiш сподi вався все-таки на м ож ливiсть збере ж ення нацiональноï своєрiдностi У к раïни в умовах мирного сп iвж и ття украïн ц iв i росiян. Т ак, у вiр ш i Ста- рорус малорус до новоï, В еликоï Русi вiн малю є утопiчну картин у та коï гармонiï: Вкупi з вам и в вольнiм храм i заспiваєм , Топiмо ж у Д нiпрi ненависть братню дику, спорудимо втрьох одну iм п ерiю в ел и ку . Т а Ем ський у каз 1876 року позбавив К улiш а цих iлю зiй. Збiрка Хуторна поезiя нещ ад не викриття росiйського ш овiнiзм у.

РIдне слово orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13692