Ретик orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13636


Поема ретик, н аписана 1845 року, худож нiй вияв сл о в я н о фiльськоï iдеологiï Т. Ш евченка, щ о 561 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА невдовзi став кириломефодiïвцем. ре тик людина, яка вiдступилася вiд догм панiвноï релiгiï. Католицька церква оголосила єретиками видатних фiлософiв i вчених: Джордано Бруно, Томмазо Кампанеллу, Галiлео Галiлея та iн. ретиком був проголошений та кож iдеолог чеськоï Реформацiï, про фесор Празького унiверситету й про повiдник Ян Гус (1371-1415), який гостро викривав у своïх творах, лекцiях католицьке духiвництво й нi мецьких феодалiв. Головний герой пое ми ретик Ян Гус, в основу покла дено подiï початку XV ст. у Чехiï. Кульмiнацiя поеми судилище в Констанцi та спалення Яна Гуса у вогнi iнквiзицiï. Художнi засоби в поемi максимально розкривають iдейний за дум автора: возвеличення реформатора єретика (Мов кедр серед поля Лiванського, у кайданах став Гус пе ред ними!) i викриття духовноï й свiтськоï влади (Зашипiли, мов гадю ки, ченцi в Ватiканi). Фiнал рети ка передає впевненiсть поета, що бо ротьба за нацiональну волю триватиме: Постривайте! Он над головою Старий Жижка з Таборова Махнув булавою. Ян Жижка нацiональний герой Чехiï. Пiсля спалення Яна Гуса очо лив визвольну вiйну чеського народу проти нiмецьких феодалiв i римсько- католицькоï церкви. Поема ретик присвячена П. Цт фариковi, чеському i словацькоï^ фiлологовi, iсторику, ЯКИЙ у СВоiх працях пропагував iдеï єдностi словянських народiв. Братською iдеєю словянськоï сiмï пройнятий твiр: I брат з братом обнялися I проговорили Слово тихоï любовi Навiки i вiки! I потекли в одно море Словянськiï рiки.

Ретик orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13636