Речення з градацIйними та приєднувальними сполучниками orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13335


У складносурядних реченнях мо жуть передаватися особливi вiдно шення градацiï, тобто пiдсилен ня чи послаблення значення другого компонента порiвняно з першим. Такi значення характернi для спо лучникiв: не лише… а й, не тiльки… а й, не стiльки… скiльки, хоча й… але. Цi сполучники за будовою складе нi, перша ïхня частина розмiщується перед першим простим реченням, а друга перед другим: Не тiльки злива лила в ту нiч, а и блискавки шмагали потрiсканi вiд спеки поля (Л. Бойко). 386 Граматика: морфологiя, синтаксис Це лише ми з Пiратом боялись баби, а й мати остерiгалась ïï прокльонiв (О. Довженко). Предикативнi частини складносу рядних речень з приєднувальни ми вiдношеннями нерiвноправнi. Друга, приєднувальна, частина ре чення являє собою додаткове повi домлення, доповнює ту думку, яка висловлена в першому простому реченнi. Приєднувальне значення пере дається за допомогою сполучникiв: та й, ще й, також, причому, притому, при цьому: Отi малюнки киïвськi та львiвськi малярi лиш того тижня скiнчили малювати, ще й фарба добре не ви сохла. Посiдали й старшi з гостей, та кож дехто вийшов у садок пройтися. Нiхто й нiколи не бачив ïï такою ла гiдною i покiрною, причому всi ди вувалися тiй змiнi (3 те. Б. Лепкого ). Приєднувальне значення може передаватися й сполучниками суряд ностi i, а, але: Вiн дарував людям красу, i в цьому був сенс його життя. РОЗРIЗНЯЙТЕ! Складносуряднi речення i простi речення з одно рiдними членами мають багато спiльного, зокре ма сурядний звязок мiж окремими частинами, однаковi сполучники. Щоб вiдрiзнити цi речення, треба насамперед визначити граматичну основу. Якщо в реченнi два (чи бiльше) пiдметово-присудкових центри, то речення складносурядне. Якщо ж речення має одну граматичну основу, то воно просте, ускладнене однорiдними членами речення. ПОРIВНЯЙТЕ! Простi речення: Розивiтає людина в щастi, а не в ж ур б i ( О. Дов ж енко). Вiтер то затихав i летiв городами в степ, то налiтав з повною силою (Г. Тютюнник). Водевiль i трагедiя нагло зiйшлися i заграли маленький танок (Олександр Олесь). Складносуряднi речення: Чижi приходять в час т воïх щедрот, А я прийшла у час твойого смутку. Л. Костенко. То вiтереиь дихне по нивi, То коник в ж и т i засюрчить. Л. Глiбов. Хтось идаоив без ж алю по серцю м о ïм / забилось серие в вогнi золотiм. Олександр Олесь.

Речення з градацIйними та приєднувальними сполучниками orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13335