Речення з єднальними сполучниками orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13329


одиничними: i, й, та (=i); повторювальними: нi…нi (анi…анi) тощо. Смисловi вiдношення мiж частинами: , Одночаснiсть дiй, подiй, явищ , станiв: Блiдi на небi гасли зорi, I вiтер плутався в мережах верховiть, I не гойдалися берези бiлокорi. М. Рильський. I купаються зорi в золотi лип, I мати усмiхнена годує дитя, I лелека на хатi, немов смолоскип, Нашiй памятi свiтить в прийдешнi лiта. Б. Стельмах. Послiдовнiсть дiй або станiв: Вересень далеко вiдлетiв легкими вiтрами, i починає мжичить (I.Микитенко ). Ряснiє дощ, i падає лункiше мя ких краплин розмiрене биття (М. Бажан ). Причиново-наслiдкова залежнiсть мiж дiями або станами: Може, квiти зiйдуть i настане Ще й для мене весела весна. Леся Украïнка. Пливе над свiтом осiнь, як медуза, I мокре листя падає на брук. Л. Костенко. Тебе нема, i днi як ночi, I сад хитається в журбi. В. Сосюра. Перелiчувальнi вiдношення вира жаються iнтонацiєю та повторюва ними сполучниками, якi оформля ють перелiк кiлькох тверджень: I чорнозем тужавiє соками знову, I проснуться пiд сонцем озимiï сходи, I розтануть в полях снiговицi покрови, I оновлення вiчне у квiтнi забродить. Н. Кащук. Вже вийшов мiсяць, i сова гукала, I тепла скирта увi снi зiтхала, I дуб дрiмав у срiбному плащi. Л. Скирда.

Речення з єднальними сполучниками orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13329