Проза orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13724


Прозова спадщина Федьковича пiд- Щ жовнiрську тему Штефан ^ Капiтан, Сафат Зiнич, ^ як рiднi брати. Одна з тема неЩасливого ко- ^ Хто винен?, Люба-згуба, ; ‘ ое не навчити… Усi ЦI твори обєднує психологiзм, цбоке проникнення у внутрiш нiй [вiт героïв, гуманiзм, прагнення до ЮДI- Люба-згуба. Одне з наиколо- рд^тиу оповiдань про велике ко хання братiв Iлаша та Василя до Ки- лини. Ïï серце обрало Iлаш а. Тодi Ва силь, що вважає себе скривдженим, у день весiлля вбиває себе й брата. Три як рiднi брати. диний оп тимiстичний прозовий твiр Ю. Федь ковича. Дружба, взаємовиручка, бла городнi порухи серця допомагають людям рiзних нацiональностей: ук раïнцю, нiмцю, словаку залишитися людьми й уникнути трагедiï. Словак капрал Бал зголосився ще рiк вiдслу жити за те, щоб Iван Ш овканюк змiг поïхати у вiдпустку допомогти сiмï в Нiмець жандарм Тайвер рятує Йвана вiд загибелi в снiгах i подаль- солдатськоï неволi. П риятель
%мНестперюк працює за нього неду-
180Г0, Згодом усi стали залагоджува н о ï справи гуртом, як рiднi
брати. ^Морально-етичний iдеал полюби ^^ИЬого служить перемозi добра
над злом, як у сюжетах украïнських народних казок. Вiн вiдбив вiру
письменника в гармонiю людських стосункiв. Художня проза Ю. Федьковича
досi приваблює мотивами щирого побрати мства, ствердженням
людськоï вза- ємопiдтримки й честi, поетизацiєю гу
цульськоï батькiвщини, справжнiм iнтернацiоналiзмом, дає, як
зазначає С. фремов дорогий матерiал для спiзнання людськоï
душi.

Проза orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13724