Простий дIєслIвний присудок orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13251


Простий дiєслiвний присудок мо же виражатися: Дiєсловом у формi будь-якого спо собу, часу, особи: Веселий вересень у лiсi П овiсив лiхтарi, I сонце на злотистiм списi Гойдається вгорi. Ю. Клен. Вересню мiй, веслами весело греби. Ж дут ь тебе на березi з кошиком гриби. Б. Олiйник. Листопад утопив краєвиди у розтоплену золотом синь.
. Маланюк. 332 Iз-пiд крил журавлиних менi пiд вiкно листопад
стелиться. Б. Олiйник. Ц вiтуть осiннi тихi небеса (А. Малишко).
Натягне дощ своï осiннi струни, Торкне тi струни пальчиком
верба. Л. Костенко. Та хай осенi конi розiрвали припони, Буйношалим
вiтрам я тебе не вiддам, не вiддам. Д. Луценко. УВАГА! Простим
є також присудок, виражений дiєсло вом у складенiй формi
майбутнього часу: В бентежнiм серцi биде биться повiк нескiн- чена
весна ( . Маланюк). Види мрiяти й жит и на крилах надiй (Д. Лу
ценко). _____i Неозначеною формою дiєслова: А нам перемагать i
жить! (П. Ти чина ). Як тебе не любити, Києве мiй-1 (Д. Луценко
). Вигуковою формою дiєслова, яка передає коротку
миттєву дiю: Аж дверi рип у хату iз сiней (Л. Глiбов ). А сонце
з хмари (. Гребiнка ). I раптом сiп! А вас у серце штрик! (Остап
Вишня). , звуконаслiдувальними словами: А журавлi все кру-кру…
, фразеологiчними та iншими стiй кими сполученнями: Астрономiя була
ахiллесовою пя тою в його знаннях. Вiн був стрiляною птицею. Вона
була на сьомому небi. Засоби ускладнення простого дiє слiвного
присудка: Частки як, ну, немов, таки, наче, лов, собi та iншi: Дощ
iде i наче ст укає срiбним па льцем у вiкно ( В. Сосюра ).
Бадьорий марш музика грає, а в серце мовби заверт ає
нечувана весна (Ю. Клен ). Берези мов iскрилися корою, стоя ли, мов
дiвчат а в чистотi (М. Сингаïвський ). Перекладав я, перекладав,
а потiм думаю собi… ( Остап Вишня). ‘ Повторення одного й
того самого слова: Соняшники вечорiють, поступово смеркають, поночiють-поночi-
ють (. Гуцало). Та вже цвiтуть, Цвiтуть нарциси, тендiтним по лум'ям
горять (В. Крищенко).
* Повторення синонiмiчних або спiльнокореневих дiєслiв: Сонце грiло-
пекло, грало в калю жах (В. Винниченко). За хмарами дощовими горить-
сяє яњне сонечко (П . Кулiш ). Пiсня пташина дзвенiла-лилася
(Б.Грiнченко). В серцi розкiшно цвiте-процвiтає злотистая квiтка-
надiя (Леся Украïнка ). Вживання дiєслiв з послабленим або
втраченим лексичним значен ням: знай, вiзьми: А вiн одного дня ясного
в село вiзьми та й заявись (С. Воскре- касенко ).

Простий дIєслIвний присудок orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13251