Прийменник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13098


Прийменник це службова части на мови, яка разом з вiдмiнковими закiнченнями iменникiв, займенни кiв i числiвникiв виражає вiдношен ня мiж словами у реченнi: З-помiж безлiч книг, з якими має справу iсторiя свiтовоï лiтерату ри, поодиноко видiляються тi, Щњ ввiбрали в себе науку вiкiв i м аю т ь для народу значення заповiтне. Дњ таких належить Кобзар » книга, яку народ украïнський по ставив на першому мiсцi серед Ус Граматика: морфологiя, синтаксис падкованих з минулого нацiональ них духовних скарбiв (О. Гончар). Прийменники не мають самостiй н о г о лексичного значення, тому чле нами речення не виступають. Нале жачи до iменникiв, числiвникiв, зай менникiв, вони входять до складу другорядних членiв речення. Прийнято вваж ати, що приймен ники разом iз повнозначними слова ми виражають поняття, явищ а тощо. Отже, у контекстi вони набувають певного значення, вказую чи на тi чи iншi смисловi вiднош ення мiж слова ми в словосполученнях. Наприклад, iти до школи, iти зi школи, iти коло школи, iти вiд школи. Форма родового вiдм iнка в сполу ченнi з прийм енникам и до, зi, коло, вiд виражає рiзний вiдносно предме та школа напрям руху.

Прийменник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13098