Притча про блудного сина orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13528


Притча про блудного сина роз. повiдає про чоловiка, у якого було два сини. Батько подiлив маєток мiж синами. М олодш ий син у далеких краях промарнував маєток. А як усе прожив, став бiдувати, найнявся пас тухом. I хотiв вiн ïсти , та й тих стручкiв, що свинi ïл и , нiхто йому не дав. Тодi молодш ий син спамятався, що в батька його наймити хлiба ма ють надмiр. I вирiш ив повернутися додому й покаятися, що согрiшив, Батько, угледiвш и сина, переповнив ся жалем i став його цiлувати. Син просив прощення в батька, що про- грiшився i недостойний зватися його сином. Батько наказав своïм рабам принести найкращ ий одяг, одягти сина й заколоти вiдгодоване теля. Старший син прийшов з поля i, поба чивши це, розгнiвався на батька, бо за роки тяж коï роботи батько нiколи йому й козеняти не дав, щоб тњи улаштував забаву зi своïми приятеля ми. Коли ж вернувся блудний син.т батько його радiсно прийняв. Батько вiдповiв старшому сивовь що вiн завжди з ним i все батькове його. Веселитися ж i тiшитися Тр ба, бо цей брат був мертвий * i 03IСЙ ‘ був пропав i знайш овся. Глибинним духом божого вс щення сповнена ця притча. Бон кликає людей бути милосердний 494 тих, хто спiткнувся, вибачати й у цьому здобувати д ля душ i своєï втiху й щастя.

Притча про блудного сина orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13528