ПрисвIйнI прикметники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12853


Присвiйнi прикметники виража ють належнiсть предмета певнiй лю динi або (рiдше) тваринi й вiдповiда ють на питання чий? (чия? чиє? чиï?): мамин, батькiв, братiв, сестрин, невiстчин, свекрушин, Iванiв, Сер гiïв, Жаннин, Зоïн; вовчий, бджоли ний, курячий, лисячий, зозулин. Усi присвiйнi прикметники ПОХIД' нi. Вони утворюються тiльки вiд iмен никiв назв iстот (людей i тварин). Присвiйнi прикметники, утворенi вiд назв людей, у називному й зна хiдному вiдмiнках мають коротку форму (товаришiв, доччин, тiтчин, Миколин, Геннадiïв), а прикметни ки, похiднi вiд назв тварин, мають повну форму (орлиний, соловïний, ведмежий, кролячий, змiïний). Примiтка. Не виражають значення присвiйностi прикметники, що входять до складу фразеологiчних словосполучень i термiнологiчних назв: ахiллесова п'ята, адамове яблуко, да- моклiв меч, гордiïв вузол, прокрустове ложе, авгiєвi стайнi; петровi батоги (бот.), куряча слiпота, торрiчеллiєва пустота, воловий язик (бот.). Присвiйнi прикметники най частiше вживаються в усно-роз мовному стилi, у художнiй лiтера турi та фольклорi. В iнших стилях рiдше. Значення iндивiдуальноï вiднесеностi особi найчастiше пере дається формами родового вiдмiнка iменника: твори Шевченка, музика Лисенка, заява Iваненка, наказ директора, слово письменника, свiтогляд учня. ПОРIВНЯЙТЕ! Таня Танин, донька доньчин, Тетяна Тетянин, дочка доччин, Тетянка Тетянчин, донечка донеччин, Танька Таньчин, доня донин. Тетяночка Тетяноччин;

ПрисвIйнI прикметники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12853