Присудок та способи його вираження orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13247


Присудок це головний член ре чення, що виражає дiю, стан або змiнну ознаку дiяча, i вiдповiдає на питання що робить предмет? що з ним робиться? який вiн є? що вiн та ке? хто вiн такий?: Прямо над нашою хатою пролiта ють лебедi. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар i струшують на землю бентежнi звуки далеких дзвонiв. Дiд гово рить, що так спiвають лебединi крила. Я придивляюсь до ïхнього чаяння, прислухаюсь до ïхнього спiву, i менi теж хочеться по летiти за лебедями, тому й пiдiймаю руки, наче крила. I весь цей свiт трiпоче- мiниться в моïх очах i вiддаляє та й вiддаляє ле бедiв. Але я не хочу, щоб вони од лiтали вiд нас. От коли б якимсь дивом послухали мене: зробили круг над селом i знову пролетiли над нашою хатою. Аби я був ча родiєм, то хiба не повернув би ïх? М. Стельмах.

Присудок та способи його вираження orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13247