Принципи украÏнськоÏ орфографIÏ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12507


Принцип це те, що лежить в ос новi правопису (вiд латинського prin cipium основа). Вiдповiдно до цього визначають такi принципи: фонетичний; iсторичний (традицiйний); морфологiчний; смисловий (диференцiйний). Фонетичний написання слова точно вiдображає його лiтературну вимову. Вимова Написання [вода] вода [калина] калина [л'iсовйi ] лiсовий [паланйц'а] паляниця [треба] треба [с'iм] сiм УВАГА! Вимова = написання Морфологiчний написання сло ва розходиться з його звучанням. Значущi частини (морфеми) у спорiд нених словах або граматичних фор мах того самого слова вимовляються по-рiзному, але пишуться однаково. Вимова Написання [роузум ниï] розумний (бо розум) [прЬзба] просьба (бо просити) [беиж:урно] безжурно (бо без-) [нарщ:i] на рiчцi (бо рiчка, рiчечка) [снйс:а] снишся (бо особове закiн- I чення дiєслiв II дiєвiдмi ни -ииi + ся) 65 УКРАÏНСЬКА МОВА УВАГА! Вимова написання. Використовуйте правило! Традицiйний (iсторичний) напи сання слова не можна пояснити нi ви мовою, нi аналiзом морфем. Слова пишуться так, як прийнято за уста леною традицiєю: яблуко (бiл. ябльïк, рос. яблоко), щока (бiл. шчака, рос. щека); лева да, лимон, кишеня; фiзика, факт, формула, фея (запозиченi); хвили на, хвiртка, хвороба, хвастун (украïнськi); журi, тонна, бароко, Гюго, Гол ландiя; митець (хоч мистецтво), натхнення (хоч надихати). УВАГА! Запамятовуйте правопис окремих слiв! У разi потреби скористайтеся порадою М. Рильського: Не бiйтесь заглядати у словник… Смисловий (диференцiйний) на писання однозвучних слiв залежить вiд ïхнього значення. Наприклад: написання великоï чи малоï лiтери: Любов (iмя ) любов (почуття); Орел (мiсто) орел (птах); написання слiв разом чи окремо: з гори (з пагорба) згори (звер ху); на память подарувати (прийменник + iменник) на память вивчити ( прислiвник ); про те ( прийменник + займен ник ) проте (сполучник). 66 УВАГА! Розрiзняйте значення слiв у контекстi! Примiтка. У жоднiй мовi правопис не ба зується виключно на якомусь одному прин ципi. Так, в основу украïнськоï орфографiï покладено фонетичний i морфологiчний принципи, за якими пишеться бiльшiсть слiв i словосполучень. Традицiйною можна вважати англiй ську орфографiю, яка вiдображає вимову ХУ-ХУI ст. Визначальним для росiйськоï мови є морфологiчний, а для бiлоруськоï фонетичний принцип.

Принципи украÏнськоÏ орфографIÏ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12507