Прикметники, вIд яких не творяться ступенI порIвняння orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12867


Потрiбно памятати, що не всi якiс- 111 Прикметники можуть мати ступенi ПоРiвняння. До них належать:
1. Прикметники з префiксами пре-, за-, над-, пра-, архi-, ультра-:
пречудовий, завеликий, заважкий, надзвичайний, прастарий, архi-
важливий, ультрафiолетовий.
2. Прикметники iз суфiксами: -уват- (-юват-), -ав- (-яв-) ви ражають
невелику мiру якостi: холоднуватий, бiлуватий, жов тавий, чорнявий;
-еньк-, -есеньк-, -iсiньк-, -езн-, -енн- зменшувально-пестливi та
згрубiлi форми: глибоченький, малесенький, то нiсiнький,
дрiбнiсiнький, бiлесе нький, величезний, старезний, здоровенний.
3. Прикметники, утворенi складан ням (i повторенням) основ:
жовтогарячий, темно-синiй, бiло снiжний, бiлий-бiлий, високий-
високий.
4. Назви кольорiв, що перейшли з розряду вiдносних прикметникiв:
кавовий, волошковий, каштановий, малиновий, салатовий, кремовий,
бурштиновий; назви мастей тварин: гнiдий, вороний, сивий, буланий.
5. Назви, що означають абсолютний порiг ознаки (не- пiдлягає
кiлькiс ному вимiру): нiмий, глухий, слiпий, кривий, бо сий, голий,
мертвий, хворий, по рожнiй, готовий.

Прикметники, вIд яких не творяться ступенI порIвняння orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12867