Прикметник як частина мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12839


Прикметник це повнозначна змiнна частина мови, яка виражає оз наку або властивiсть предмета й вiдповiдає на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє? Свiте мiй, гучний, мiльйонноокий, Пристрасний, збурунений, нiмий, Нiокний, i ласкавий, i жорстокий, Дай менi свiй простiр i неспокiй, Сонцем душу жадiбну налий! В. Симоненко. Моя краïно зоряна, бiблiйна й пишна, квiт част а батькiвщино пiснi й соловейка! Б.-I.Антонич Ознака предмета це певнi уза гальнення властивостей предметiв i явищ, що ïх передає iменник, з яким граматично й за змiстом тiсно по вязаний прикметник. Ознаку як таку, крiм прикметни ка, можуть передавати й iншi части ни мови. ПОРIВНЯЙТЕ! бiла хат а прикметник, побiленi хат и дiєприкметник, бiлiє полотно дiєслово, бiлизна снiгу iменник, узимку в лiсi бiло прислiвник. Проте в них ознака не первинна вона переплiтається з iншим значен ням слова (опредмечена, процесуаль на ознака тощо). Тiльки прикметник може виражати ознаку: безпосередньо: велике мiсто, нiж ний погляд; опосередковано (через вiдношення предмета до iнших предметiв): киïвськi вулицi, м ат еринi руки. Примiтка. Слова, що виражають ознаку до порядку предметiв при лiчбi (двадцяте сторiччя, перший клас, сьомий поверх), у шкiльнiй граматицi розглядаються як по рядковi числiвники. Прикметники часто багатозначнi. РОЗРIЗНЯЙТЕ! Ознаки прикметника золотий у таких словоспо лученнях: золотий перстень зроблений iз золота; золота голова здiбна, обдарована людина; золот i руки вправнi, умiлi руки; золоте серие чуйна, добра людина; золота дитина слухняна, вихована дитина; золотi слова розумнi, мудрi слова; золота осiнь пора з пожовтiлим листям; золота середина найвигiднiший спосiб по ведiнки; золотий вiк час найбiльшого розквiту науки й мистецтва в iсторiï певного народу.

Прикметник як частина мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12839