Прикладка як рIзновид означення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13266


Прикладка це рiзновид означен ня, яке, указуючи на ознаку предме та, дає йому другу назву, виража ється iменником i вiдповiдає на пи тання який? Наприклад: Вигаптуй на небi райдугу- дорiж ку, Простели до сонця вишивку- манiж ку. Щоб по тiй дорiжцi з лебедями- снами Плавати до щастя бiлими човнами. В. Симоненко. Прикладки виражаються загаль ними i власними iменниками. Прикладка може виражати:
1. Характеристику особи: за професiєю, родом занять: лiкар-
педiатр, учитель-фiзик, сту- дент-хiмiк, льотчик-випробову- вач,
механiк-водiй; за соцiальним походженням: жiнка-селянка, селяни-
крiпаки; за мiсцем проживання: студент-iталiєць; за вiком:
хлопець-пiдлiток, дiдусь-пенсiонер; за родинними стосунками: 343
УКРА ÏНСЬКА МОВА дiвчата-сестрички, юнаки-племiн- ники, брати-
однолiтки.
2. Родову назву при видовiй: Дунай-рiка, Украïнамати, Сапун-
гора.
3. Видову назву при родовiй: рiчка Рось, озеро Байкал, планета Сатурн,
вулиця Ярославiв Вал.
4. Якiсну характеристику особи чи предмета: юнак-богатир, дуб-
велетень, мi- сяць-князь, вiтер-пустун, снiжин- ки-пушинки, роси-
сльози, мiсто- гiгант. З означуваним словом прикладка
узгоджується, як правило, у вiдмiн ку, узгодження в числi не
обо вязкове: Всiх владарка-нiч покорила (Леся Украïнка ).
Сплять ще велетнi-гори пiд чор ними буками (I. Франко). Свiт-казку
будує мрiя моя (Д. Пав личко ), але: мiсто Суми, роман
Тигролови. Не узгоджуються з означуваним словом, а
приєднуються за типом прилягання назви установ, пiд
приємств, газет, журналiв, книжок, кiнофiльмiв, поïздiв,
пароплавiв, станцiй, портiв. Непоширена i поширена приклад ка.
Прикладка може бути непошире на виражена одним словом (пое ти-
шiстдесятники, поети-роман- тики, вiрш-медитацiя) i т. д. i поши
рена виражена сполученням слiв: Слово, моя ти єдиная
зброє, Ми не повиннi загинут ь обоє. Л еся
Украïнка. Земле, моя всеплодю щ ая мати, Сили, що в твоïй
живе глибинi, Краплю, щоб в бою сильнiше стояти, Дай i менi!
I. Франко. Прикладки до означуваного слова можуть приєднуватися
за допомогою слiв iменi, памят i, на iм я, наприк лад, тобто, або,
як: Лелек, або ж б усл iв , чи чорно гузiв, розплодилося по наших
книжках… чи не бiльше, нiж iснує цих птахiв у природi (
В. Бичко). УВАГА! Щоб не помилитися при визначеннi прикладки,
потрiбно памятати:
1. З двох iменникiв власного iменi людини й загальноï назви
прикладкою є загальна назва: поетеса Леся Украïнка,
композитор Микола Лисенко, драматирг Iван Тобiлевич, гетьман Iван
Мазепа.
2. Якщо ж власна назва не є iмям людини, то вона виступає
прикладкою: мати Украïна: команда Динамо, фiрмо Роксолана.
автомашина Тавоiя.
3. Власнi iмена (прiзвища, iмена, iмена по бать ковi) є
прикладками, якщ о вони уточнюють за гальну назву: Се новий
тухольський боярин, Ти гар Вовц, справляв великi лови на грубу
звiрив (I. Франко). Граматика: морфологiя, синтаксис 4 у
словосполученнi, що складається з двох загальних iменникiв,
прикладкою є те слово, що має значення якiсноï
характеристики, родовоï ознаки, соцiальноï або
нацiональноï належ ностi, указує на рiд дiяльностi:
пр.гтаматолог. стидент-заочник: 5, За прикладку не треба вважати:
прiзвища до iмен та iмен по батьковi; деякi складнi слова, утворенi
з двох iменникiв: плащ-палатка, будинок- музей, вагон-ресторан, стоп-
кран; сполучення синонiмiв та антонiмiв: путь-дорога, стежки-
дорiжки, рiд- плем'я, iмпорт-експорт, купiвля- продаж; асоцiативнi
сполучення: хлiб-сiль, батько-мати, жар-птиця. Такi словосполучення
не розчленовуються на пiдпорядковуване i пiдпорядковане, а ви-
ступають одним членом речення. Правопис прикладок. Прикладка може
стояти перед означуваним сло вом або пiсля нього. Залежно вiд цьо
го прикладка з означуваним словом може писатися через дефiс або без
нього. Дефiс ставимо: I Якщо пояснюване слово й непоши- рена
прикладка, що стоïть у препо зицiï, є загальними
назвами: мати-трудiвниця, дiвчина-красу- ня, думи-мрiï, театр-
студiя, поïзд- експрес, художник-пейзажист, учи- мель-фiзик,
тест-програма. 2-Якщо прикладкою виступає влас на назва, яка
стоïть перед означу ваним словом: В Путивлi-градi вранцi-рано
Спiває, плаче Ярославна. Т. Шевченко. Не той тепер Миргород,
Хорол-рiчка не та. П. Тичина.
4. Якщо прикладка входить до скла ду термiна: заєць-русак, льон-
довгунець, па- вуктарантул, жук-короïд, змiя- стрiла.
5. Якщо прикладка характеризує особу за нацiональнiстю, про
фесiєю, вiком, мiсцем проживання й стоïть пiсля
означуваного слова: вчений-селекцiонер, дiвчина-агро- ном, хлопець-
пiдлiток, iнженер- конструктор.
6. В iнших випадках, коли не можна встановити, яке значення ширше, а
яке вужче, прикладку, як прави ло, пишемо через дефiс: поет-
романтик i романтик-поет, народи-брати i брати-народи. Дефiс не
ставимо:
7. Якщо прикладкою є власна назва, що стоïть пiсля
загального iменника: мiсто Черкаси, рiчка Десна, гора Говерла,
станцiя Фастiв; Я хочу на озеро Свитязь, в туман таємничих
лiсiв (Л. Костенко).
8. Якщо прикладка означає видове поняття й стоïть пiсля
означувано го слова (родового поняття): трава звiробiй, слива
угорка, ягода малина, дерево каштан. 345 & УКРАÏНСЬКА
МОВА
9. Якщо прикладкою є загальноприй нятi в побутi назви людей
громадя нин, добродiй, пан, товариш, ко мандир (перед загальною та
влас ного назвою): громадянине Козачук, добродiю Валентине, пане
директоре, това ришу лiкарю. Пишемо в лапках:
10. Прикладки символiчнi (умовнi) назви пiдприємств, органiзацiй,
дитячих установ, магазинiв, готе лiв, кафе тощо: фабрика Киянка,
садочок Веселка, унiвермаг Украïна, готель Гопосiïвс
ький, кафе Бригантина. Примiтки.
11. Якщо назви органiзацiй, пiдприємств чи установ як прикладки
поєднуються з пiдпорядковуваними iменниками за допо могою
слiв iменi, пам'ятi, то прикладка в лапки не береться: бiблiотека
iменi В. Вернадського, конфе ренцiя присвячена памятi М. Гру-
шевського.
12. Назви рiчок, озер, мiст, сiл, автобус них i залiзничних маршрутiв у
лапки не беруться: рiчка Пiвденний Буг, озеро Балатон, мiсто Жовтi
Води, поïзд Киïв-Ужгород, автобус Киïв-Миргород,
але: назви станцiй метро у лапках: станцiя Хрещатик, станцiя Палац
Украïна.
13. Якщо назви рiчок, озер, мiст уживають ся як умовнi назви
пiдприємств, установ, органiзацiй, то ïх пишемо в
лапках: кiнотеатр Киïв, готель Днiпро. 346
14. Прикладки назви газет, жур налiв, творiв мистецтва: газета Лiт ерат
урна Украïна журнал Д ивослово, картина Мiсячна нiч на Д
нiпрi,
15. Прикладки назви спортивних товариств, клубiв, команд: футбольна
команда Динамо, спортивне товариство Буре вiсник.
16. Прикладки назви пароплавiв, поïздiв-експресiв: теплохiд Славут
ич, поïзд-екс- прес Карпати. Узгодження прикладок: Прикладки
назви мiст узгоджують ся в усiх вiдмiнках з родовою назвою: мiсто
Киïв мiста Києва, мiсту Києву… Проте в
географiчнiй та вiйськовiй лiтературi назва мiста зберiгає
форму називного вiдмiнка: мiсто Киïв мiста Киïв, мiсту
Киïв… Зберiгають форму називного вiд мiнка й прикладки
власнi назви гiр, озер, станцiй, планет: на горi Говерла, на озерi
Байкал, до станцiï Жмеринка. Узгодженi конструкцiï типу
на горi Го верлi, на озерi Байкалi характернi лише для пiсенно-
поетичного жанрУ-

Прикладка як рIзновид означення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13266