Предмет лексикологIÏ, Ï Ï роздIли orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12618


Лексикологiя (вiд грецьких lexikos ~ пов'язаний зi словом i logos учен- ия) це роздiл науки про мову, який вивчає лексику, тобто словниковий склад мови й слово як його основну одиницю. Термiном лексика також прийня то позначати всю сукупнiсть слiв у Мовi та всю сукупнiсть значень, якi закрiпились за словами в процесi бага товiкового користування мовою. Лексикологiя розглядає словнико вий склад мови в таких аспектах: лексика споконвiчна i лексика за позичена; загальновживана i професiйна; нейтральна i стилiстично забарвлена; активна i пасивна; нова i застарiла тощо. У лексикологiï вивчаються одно значнi й багатозначнi слова, омо нiми, паронiми, синонiми, антонiми, дiалектизми й жаргонiзми. Лексикологiя подiляється на такi роздiли:
1. Семасiологiю учення про семан тику (лексичне значення) слiв.
2. Етимологiю учення про похо дження слiв.
3. Ономастику учення про власнi назви людей та географiчнi назви
(топонiми).
4. Термiнологiю учення про термiни (однозначнi слова в галузi науки,
технiки, мистецтва). З лексикологiєю тiсно повязанi сумiжнi
лiнгвiстичнi дисциплiни: Фразеологiя наука, що вивчає
фразеологiзми. Лексикографiя наука про спо соби укладання й види
словникiв. Дiалектологiя наука, що вивчає територiальнi
говiрки, зокрема словниковий склад дiалектiв. 107 УКРА ÏНСЬКА
МОВА Лексикологiя також покликана встановити загальну кiлькiсть слiв
у мовi. Скiльки ж слiв у сучаснiй ук раïнськiй лiтературнiй
мовi? ïх мож на пiдрахувати тiльки приблизно, бо мова це явище,
що постiйно розвивається й змiнюється. Отже, ïх
сотнi тисяч, а разом iз термiнами словами i сполучення ми слiв на
означення наукових по нять (хiмiчнi, фiлософськi, технiчнi, медичнi)
кiлька мiльйонiв.

Предмет лексикологIÏ, Ï Ï роздIли orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12618