Празька лIтературна група orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13840


Поза тиском комунiстичноï iдео логiï' стоять митцi украïнськоï дiаспо ри, якi були тiсно повязанi з лiтера турним життям у Галичинi. Найбiль ше лiтераторiв емiгрувало до Праги, зокрема там жили О. Олесь, Ю. Да- раган, Л. Мосендз, О, Лятуринська, О. Ольжич, О. Телiга та iн. На думку Р. Мовчан, пражани витворили довкола себе потужнi си ловi поля аристократизму духу стали осередком формування нового типу украïнця, який зумiв iнтелекту алiзувати чуттєву стихiю украïнськоï ментальностi, дисциплiнував ïï, ввiв у твердi береги перспективноï форми, надав украïнському руховi чiткого спрямування. Олег О л ь ж и ч (1908-1944) син вiдомого украïнського поета Олександра Олеся. Ольжич вирiшив торувати в життi батькiвську стежи ну. Його творчостi притаманне до певноï мiри iдеалiзоване розкриття й уславлення лицарства, честi во ïнськоï звитяги та самопожертви. Перша поетична збiрка Рiнь (1935) присвячена давнiм цивiлiза цiям та ïх проекцiям на сучасну добу. Патрiотичнi мотиви актуалiзу валися в лiрицi письменника з по чатком Другоï свiтовоï вiйни. У нiмецькому концтаборi за участь у нацiональному пiдпiллi вiн загинув у вiцi 36 рокiв. Вiд рук гестапо загинула й iнша представниця празькоï групи Олена Телiга (1907-1942), яка, народившись у Петербурзi, усе- таки пронесла любов до землi батькiв Украïни через усе своє життя. Поезiя О. Телiги не надто полiтизо- вана. У нiй послiдовно вираженi настроï романтизму, протест проти мiщанського iснування. Характернi риси ïï вiршiв: прагнення активного, 716 Нова лiтература дiєвого життя, протест проти буден ного iснування, iдея державного са моствердження Украïни (Безсмерт не, Вiдповiдь). Лiричний герой поетеси завжди яскрава особис тiсть, сповнена почуття обовязку пе ред нацiєю (Сучасникам*, Вечiрня пiсня). Водночас ïï лiрицi властивий особливий iнтимний колорит, пильна увага до внутрiшнього свiту людини. Сталося так, що поезiя Олени Телiги побачила свiт тiльки по смертi авторки.

Празька лIтературна група orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13840