Правопис orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12906


1. У непрямих вiдмiнках особовi зай менники змiнюють основу (явище
суплетивiзму): 224 Гоаматика: морфологiя, синтаксис им ,ен ем Iнас,
вона и, вiн ^ його.
2 . Займенники третьоï особи пiсля прийменникiв у непрямих
вiдмiнках мають приставний приголосний [н]: його у нього,
ïï до неï, воно без нього, вони про них. Такий
приголосний постiйно ви ступає в орудному вiдмiнку: ним, нею,
ними. Iсторична довiдка. Ми кажемо побачити його, але взяти в
нього, зустрiти ïï, але зустрiтися з нею… Чому ж
зявляється приставний звук [н]? У давнину iснували
прийменники В'ЬНЪ, С'ЬНЪ, кiнцевий приго лосний яких з розвитком
мови перейшов до займенника: сънъ (сънъ нллт укр. з ним); В^НТ
(ВТ^НТ ХТ в них ). Пiзнiше за аналогiєю н зявився й пiсля
iнших прийменникiв.
3. Прийменники з, пiд, над, перед, якi стоять перед формою орудного
вiдмiнка займенника я, для мило звучностi вживаються з голосним i:
зi мною, надi мною, передi(о) мною. Примiтка. Не додається н
до займенникiв його, ïï, ïх, якщо вони мають
присвiйне, а не особове значення. Ми були в нього i в його друга. Ми
були в неï i в ïï сестри.

Правопис orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12906