Правопис вказIвних займенникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12920


1. Вказiвнi займенники, як i прикмет ники, змiнюються за родами, числа
ми та вiдмiнками.
2. Вказiвний займенник цей (ця, це, цi) вiдмiнюється, як
прикметник мякоï групи. Iншi вказiвнi зай менники вiдмiнюються,
як прик метники твердоï групи. УКРАÏНСЬКА МОВА
3. Займенники жiночого роду (та, ця) у родовому й орудному вiдмiнках
однини мають двi форми: тiєï, цiєï (частiше) i
тоï, цеï; тiєю, цiєю i тою, цею.
4. У мiсцевому вiдмiнку однини зай менники той, цей мають пара лельнi
форми: на тому на тiм, на цьому на цiм.
5. Займенник стiльки не має форми роду та числа й
вiдмiнюється, як кiлькiсний числiвник (два). У на зивному i
знахiдному вiдмiнках вiн керує формою iменника родово го
вiдмiнка одними або множини, а в непрямих вiдмiнках узгоджуєть
ся з iменником у формi множини: стiльки рокiв, стiлькох рокiв,
стiлькома роками.

Правопис вказIвних займенникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12920