Речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13239


Залежно вiд iнтонацiï слова-речен- ня на письмi вiдокремлюються вiд наступного речення крапкою або ко мою, зрiдка знаком оклику, а в Ус ному мовленнi паузою. Слово-речення Т ак не треба плутв ти з членом речення обставиною т ак, що вiдповiдає на запитання як- i вiдноситься до дiєслова-присудки- 328 Так, я буду крiзь сльози смiятись… (Леся Украïнка). Так нiхто не кохав (В. Сосюра). У першому прикладi Так є словом- реченням, яке вiдокремлюється пау зою, а на письмi комою. У другому так обставина ( не кохав (як?) так) способу дiï, у реченнi не вiдок ремлюється. Слово-речення Н i треба вiдрiзняти вiд заперечувальноï частки нi, яка вживається разом з тим чи iншим членом речення ( нiхто, нiчого, нi який, нiколи, нiде, нiяк) та єднально го (парного) сполучника сурядностi: Нi! Я ненавиджу спокiй! Краще вже вихор i вир! (Д. З агул ). Лупайте сю скалу! Нехай нi жар, нi холод не спинить вас! (I. Франко).

Речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13239