Правопис складних прикметникIв. Пишемо разом orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12892


Складнi прикметники, утворенi IД складних iменникiв, якi пишуть- Ц разом: лiсостеповий, чорноземний, крає знавчий, радiофiзичний. Складнi прикметники, утворенi вiд синтаксично залежного словосполу- Чення (пiдрядний звязок мiж словами): вiд iменника та узгоджуваного з ним прикметника: сiльськогосподарський (сiльське господарство), народнопоетичний (народна по езiя), захiдноукраïнський (Захiдна Украïна); вiд iменника та дiєслова: машинобудiвний, деревообробний, волелюбний, лiсозахисний; вiд числiвника та iменника: пятирiчний, трьохярусний, семи тонний, одинадцятиповерховий; вiд сполучення прислiвника з прик метником чи дiєприкметником: важкохворий, вищезазначений, але: трохи вище згаданий (бо є поясню вальне слово). Примiтка. Пишемо окремо словосполу чення, у якому прислiвник логiчно наголо шується й виступає членом речення: суспiльно корисний, дiаметрально про тилежний, суспiльно необхiдний, абсо лютно сухий, послiдовно миролюбний, вiчно юний (i вiчноюний). Складнi прикметники-термiни: складносурядне речення, новогре цька мова, давньоверхньонiмець кий дiалект, iндоєвропейськi мови, а також глухонiмий.

Правопис складних прикметникIв. Пишемо разом orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12892